arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vårdergonomi

Inom området vårdergonomi arbetar Arbets- och miljömedicin i Linköping med forskningsprojekt och utvecklingsarbete för att bidra till en sund och säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården, omsorgen samt tandvården.

De som jobbar inom hälso- och sjukvården har många risker att hantera. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro för belastningsskador och stress är höga för många yrken inom hälso- och sjukvården. Hög fysisk och psykisk arbetsbelastning och även risk för smitta är vanliga risker. Vanligt förekommande arbetsskador är skador vid personförflyttningar och lyft, fallolyckor skador vid hot och våld, skär- och stickskador samt skador relaterat till exponering för smittämnen. Om vi ska kunna förebygga arbetsskador behövs ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och ett starkt säkerhetsklimat där riskbedömningar är en del av vardagen. Varje medarbetares engagemang i säkerhetsfrågor är viktigt även om chefen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Patient And Workers Safety Study

Tidigare forskning har visat att ett säkerhetsklimat som främjar säkerheten för medarbetare går hand i hand med ett säkerhetsklimat som främjar säkerheten för patienter. Den kunskapen tar vi med oss i vårt forskningsprojekt Patient And Workers Safety Study (PAWSS) där målet är att förebygga vanliga skador och studera åtgärder som kan bidra till säkra personförflyttningar och inom hälso- och sjukvården.

Forskningsprojektet Patient And Workers Safety Study (PAWSS)

Forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården

Det som är på gång nu i projektet PAWSS är att vi utvecklar vägledning för säkra personförflyttningar och utbildning inom området förflyttningskunskap som kan bidra till säkerhet. Det blir så kallad hybridbildning där teoretisk kunskap förmedlas digitalt via lärplattformar och praktisk färdighet tränas med stöd av instruktörer. Målet är att utbildning i förflyttningskunskap, som tillämpas i praktiken och följs upp, är en del som kan bidra till säkra personförflyttningar för både patienter och medarbetare.

Film om säker hälso- och sjukvård

För att ge inspiration till att arbeta med förebyggande arbete har vi har tagit fram har tagit fram en kortfilm som heter ”Säker hälso- och sjukvård i en sund arbetsmiljö”. I filmen berättar tre medarbetare inom hälso- och sjukvården om arbetsmiljö utifrån sina perspektiv och verksamheter. Filmen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom den kommunala omsorgen och som vill få inspiration till att förebygga skador som kan uppstå i ditt arbete. Det handlar både om att förebygga arbetsskador och vårdskador. Något som tyvärr förekommer i stor utsträckning inom både vård och omsorg. Men det går att förebygga arbetsskador och vårdskador genom att skapa en god säkerhetskultur, eller vad anser du? Visa gärna filmen på någon arbetsplatsträff, i er samverkansgrupp eller varför inte vid ett fackligt möte och diskutera hur ni vill jobba med frågan på din arbetsplats.