arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Information till remittenter

Arbets- och miljömedicin är en specialistklinik som utreder misstänkta samband mellan yrkesexponering och sjuklighet. Våra utredningar gäller till exempel exponering för kemikalier, vibrationer, psykosociala faktorer och belastningsergonomisk exponering.

Vi tar emot remisser för patienter som är bosatta i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Vad ska remissen innehålla?

  • Patientens namn, adress och telefonnummer
  • Diagnos, symtom
  • Tydlig bakgrund och frågeställning
  • Arbetsplats, yrke och exponering
  • Produktdatablad om sådant finns
  • Uppgifter om eventuell sjukskrivning eller omplacering
  • Kopior på relevanta journalanteckningar
  • Resultat av utförda undersökningar och utredningar
  • Kopia på eventuell spirometri och PEF-mätningar

Vi kallar patienten inom 2 månader. En bekräftelse skickas så snart vi tagit emot remissen.

Remiss för att utreda samband mellan hudproblem och arbete ska skickas till Yrkesdermatologen/Hudkliniken. Hörselnedsättning till följd av buller utreds av Öronkliniken.