arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmedicin

Inom området arbetsmedicin arbetar vi med att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö. Vi utreder om det finns ett samband mellan olika sjukdomar och arbetsmiljön.

Våra patienter blir utredda av läkare, yrkeshygieniker, ergonom eller psykolog. Det kan se lite olika ut beroende på vilken typ av utredning som är aktuell. Om det finns behov av ytterligare utredningar som exempelvis test av lungfunktionen eller allergiutredning remitterar vi patienten till specialistläkare på Universitetssjukhuset i Linköping eller till ett sjukhus på hemorten.

När utredningen är klar får patienten och den som remitterat patienten till oss ett utförligt skriftigt svar om resultaten. Ofta besöker vi också patientens arbetsplats för att bedöma vilka exponeringar patineten utsätts för på arbetet och för att ge råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. En uppföljning visar att cirka 40 procent av de arbetsplatser vi besöker där gör också arbetsgivaren åtgärder som förbättrar arbetsmiljön.

Arbets- och miljömedicin utreder och informerar patienter med sjukdomar eller besvär som misstänks bero på kemiska, fysikaliska, ergonomiska eller psykosociala faktorer i arbetet eller omgivningsmiljön. Genom att besöka arbetsplatser och informera andra arbetstagare förebygger vi att fler drabbas av samma sjukdom eller skada. Vi ger råd om lämplig rehablitering och vid omplacering. Våra utredningssvar är underlag för den försäkringsmässiga bedömningen.