arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ergonomi

Vid samtliga Arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige finns ergonomer anställda, de flesta arbetar även som forskare. Tillsammans med övriga professioner i teamet är ergonomens uppdrag att utreda orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken.

Brister i arbetsmiljön

Vi vet att brister i arbetsmiljön kan påverka både individen, företaget och samhället negativt. Var femte sysselsatt person i Sverige anger att de under de senaste 12 månaderna haft någon form av besvär som de hänför till arbetet. Psykisk ohälsa och besvär från rörelseorganen (muskler och leder) är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Det finns mycket att vinna på att sprida kunskap kring hur hälsosamma arbetsmiljöer ska utformas samt hur arbetsorsakade besvär kan förebyggas. Ytterst handlar det om att optimera arbetsmiljön, att anpassa den till anställdas olika förmågor att utföra arbete, att tillämpa arbetsmiljölagen. Vid en ergonomisk analys av en arbetsplats beaktas samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO) i syfte att optimera hälsa samt prestanda vid utformning av produkter och system.

Ergonomins huvudområden

  • Fysisk ergonomi/belastningsergonomi
  • Kognitiv ergonomi
  • Organisationsergonomi/systemergonomi

Expertkunskap i ergonomi

Vid samtliga Arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige finns ergonomer anställda, dom flesta arbetar även som forskare. Tillsammans med övriga professioner i teamet är ergonomens uppdrag att utreda orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken. Upptagningsområdet är primärt region Östergötland, Jönköpings och Kalmar län.

Ergonomer använder olika metoder för att genomföra belastningsergonomiska riskbedömningar och utredningar för enskilda individer och för arbetsgrupper. Val av metod anpassas till frågeställning, till arbetssammanhang och till olika exponeringstyper. I en fördjupade ergonomisk utredning ingår bedömning av individens aktuella funktionsförmåga, bedömning av arbetsplatsen, arbetsinnehåll och sambandet mellan belastningar i arbetet (exponeringar) och eventuella skador i rörelseorganen. Utredningen värderas i relation till den forskning och teorier som finns. Ergonomens utlåtande ingår som en del i läkarens slutsvar till den som har remitterat patienten till kliniken. I vissa utredningar kan ergonomen ge återkoppling till arbetsgivare och den anställde om hur arbetsplatsen kan anpassas. Återkoppling och diskussion kan med fördel ske i samverkan med företagshälsovården som sedan kan erbjuda eventuella arbetsmiljöinsatser, ergonomiska kartläggningar och olika insatser.

Pågående forskningsprojekt och utvecklingsarbete

Kontakt

Porträtt av Charlotte Wåhlin
Charlotte WåhlinBitr. professor, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin