arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Psykologi

Vid alla Arbets- och miljömedicinska kliniker finns legitimerade psykologer anställda. Tillsammans med övriga professioner arbetar de med att utreda om patienters ohälsa är orsakad av deras arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Det som psykologer vid Arbets- och miljömedicin främst utreder handlar om brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som kan leda till olika slags stressrelaterad ohälsa. Det kan till exempel handla om en alltför hög arbetsbelastning i kombination med bristande återhämtning, kontroll och inflytande. Det kan också handla om socialt belastande arbetsmiljöer präglad av kränkningar, trakasserier och mobbning. De ärenden som utreds vid Arbets- och miljömedicin är oftast särskilt komplicerade och där det behövs kvalificerade underlag i samband med arbetsskadefrågeställningar.

Syftet med en psykologutredning vid Arbets- och miljömedicin kan också vara att hjälpa arbetsgivare att förbättra sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö och sin hantering av komplicerade ärenden.

Lösningsmedelsskada

En annan arbetsmiljörisk som kan vara aktuell för utredning av psykologer vid Arbets- och miljömedicin är exponering för organiska lösningsmedel som kan orsaka hjärnskador vid alltför hög och/eller långvarig exponering. Även potentiellt skadlig miljöexponering från både inre och yttre miljö kan i vissa fall utredas då sådan kan orsaka diffusa symtombilder som påminner och överlappar med kronisk stress.

Expertkunskap

Psykologer inom Arbets- och miljömedicin är experter och specialister på organisatorisk och social arbetsmiljö, det vill säga på faktorer inom den så kallade psykosociala arbetsmiljön.

I expertrollen kan psykologer inom Arbets- och miljömedicin ge råd, stöd, handledning och utbildning till både enskilda och grupper – exempelvis inom företagshälsovården och fackliga organisationer, men också för skyddsombud, olika slags arbetsgivarrepresentanter och andra fristående aktörer.

Boken mobbning på jobbet

Psykolog Stefan Blomberg har författat boken Mobbning på jobbet. Mer info och möjligheten att bestäla ett signerat exemplar finns här.