arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Metallexponering och hälsa i Glasriket

I Glasbruksområdena i Kalmar län har höga metallhalter hittats i miljön. Vår forskning syftar till att undersöka exponeringen och hälsorisker i området.

I Glasbruksområdena i Kalmar län har bl.a. arsenik, antimon, kadmium, och bly i mark och sediment uppmätts i mycket höga halter. Med anledning av detta, har en kohort (ca 34 000 ind.) av boende i närheten av glasbruk i Nybro och Emmaboda kommun definierats. Förekomst av cancer och dödsorsaker i kohorten har identifierats via registerdata och epidemiologiska analyser har genomförts. Resultaten sammanställs nu i en vetenskaplig artikel.

Ett urval (ca 8000 ind.) av kohortens medlemmar (fall- och kontroller), fick under våren 2014, en enkät med frågor om kost, boendeadresser, yrke, sjukdomar, etc. Hantering av enkätdata och fall-kontrollanalyser pågår. Parallellt genomförs en insamling av 600-1000 blod- och urinprover för analys av metaller. Uppmätta halter ska användas för validering av enkätdata och för exponerings- och riskbedömning, samt i relation till fördjupade mekanismstudier av PON1-aktivitet och LDL/HDL.

 

Kontakt

Porträtt av Ingela Helmfrid
Ingela HelmfridBiolog, projektledareArbets- och miljömedicin
Helen KarlssonMiljökemist, bitr professorArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygieniker (CYMH)Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping