arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Forskning om arbetsmiljö och hälsa inom tandvården

Läs vår nya vetenskaplig publikation som har fokus på arbetsmiljö och hälsa bland personal som arbetar inom tandvården.

Istället för att studera ohälsa och arbetsmiljörisker, valde vi ett salutogent perspektiv med fokus på hälsa och det som är bra. Vi analyserade tandläkares, tandhygienisters och tandsköterskors självskattade hälsa och arbetsmiljö vid två mättillfällen. I resultatet förklarar vi vilka arbetsrelaterade faktorer som kan ha betydelse för att tandvårdspersonalen ska behålla god hälsa över tid.

De som varken har haft sjuknärvaro eller sjukfrånvaro rapporterar i högre utsträckning att de har bättre fysisk arbetsförmåga, ingen smärta i nacken, mindre trötthet i slutet av arbetsdagen och inga sömnproblem. Den grupp av tandvårdspersonal som behöll god hälsa över tid skattade också högre på frågeformuläret ”the Salutogenic Health Indicator Scale”. Den belyser kognitiv, fysisk och en psykosomatisk dimension på hälsan.

Resultaten kan användas för att se över arbetsmiljön och se hur arbetshälsan kan stärkas för hela arbetsgruppen genom riktade insatser, på individ, grupp och organisationsnivå. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

I forskarteamet ingår ergonomer, fysioterapeuter, tandhygienist och arbetsterapeut.

Wåhlin C, Lindmark U, Wagman P, Johnston V, Rolander B.”Work and health characteristics of oral health providers who stay healthy at work. A prospective study in public dentistry”. European Journal of Physiotherapy, online April 2021. Länk till annan webbplats.

Publicerad 2021