arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Miljömedicinska analyser

Vid laboratoriet analyseras flera olika hälsoskadliga föroreningar som kan finnas i den yttre miljön.

Exempel på hälsoskadliga föroreningar som kan finnas i den yttre miljön:

  • Tungmetaller och andra toxiska metaller.
  • Luftföroreningar i form av flyktiga organiska kolväten (VOC), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), markörer för dieselavgaser samt aldehyder, isocyanater och andra toxiska och/eller irritativa föreningar.
  • Organiska miljögifter som exempelvis perfluorerade föreningar (PFOA och PFOS) eller plastkemikalien bisfenol A (BPA).
  • Luftburna partiklar med olika storlekar och ursprung kan samlas och sedan analyseras med avseende på såväl kemiskt innehåll, ytreaktiva- och inflammationsmedierande egenskaper och även karaktäriseras morfologisk med ljus- eller elektronmikroskop.

Vissa miljögifter eller dess metaboliter analyseras även i biologiska prover som blod eller urin. Resultaten av miljögifthalts-analyser kan klargöra graden av exponering.

Förutom kemiska analyser används i forskningsprojekt också olika cellbaserade experimentella modeller för att få en bättre kunskap om enskilda föreningars eller olika blandningars toxiska effekter.

Kontakt

Bengt Ståhlbom1:e yrkeshygienikerArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping