arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Regionala miljöhälsorapporter

Arbets- och miljömedicin sammanställer vart fjärde år regionala miljöhälsorapporter baserat på den nationella Miljöhälsoenkäten som skickas ut till befolkningen. Varannan gång riktas enkäten till vuxna och varannan gång till barn.

Rapporterna redovisar hur de tillfrågade ser på sin hälsa och på hälsoriskerna i relation till olika miljöfaktorer. Man kan genom detta få en fingervisning om hur miljön påverkar hälsan, vilket kan komma till nytta i den kommunala planeringen. Vi tror även att rapporten kan vara till hjälp för hälso- och sjukvården i sitt sjukdomsförebyggande arbete.

Tidigare rapporter

Den senaste regionala miljöhälsorapporten skrevs 2021 och var riktad till barn. denna omfattade enkätsvar från Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Gotlands län.

Denna rapport, men även regionala miljöhälsorapporter från 2009, 2013 och 2017, finns att ladda ner på vår hemsida under publikationer.

Kommande rapporter

Under år 2023 skickas en ny miljöhälsoenkät ut. Denna kommer under 2024 sammanställas av Arbets- och miljömedicin. Mer info kommer presenteras här på hemsidan samt under seminarier.