arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Miljömedicinsk verksamhet

Miljömedicin är läran om sambandet mellan miljöfaktorer och människors hälsa. Det kan vara kemiska, biologiska och fysiologiska faktorer som exempelvis miljögifter, luftföroreningar, bakterier, mögelsvampar, allergiframkallande ämnen, buller och strålning. Miljömedicin handlar också i hög grad om sambandet mellan dessa faktorer och olika typer av ohälsa och sjuklighet.

Vi arbetar också med hur olika livsstilsfaktorer kan påverka hälsan. Det kan gälla boendemiljöer, matvanor, om vi bränner oss i solen, höga ljudnivåer, samt vilka produkter vi använder som exempelvis skönhetsprodukter. Vi arbetar även med frågor kring läkemedel och miljö.

Miljömedicinsk bedömning

Vi tar i första hand emot frågor och remisser från kommuner och myndigheter som behöver hjälp med att bedöma hälsorisker som misstänks kunna ha samband med miljöfaktor.

Riskkommunikation

Vi kan bistå med kunskap kring hur risker kan kommuniceras till olika målgrupper och ge råd om hur målgruppen kan förhålla sig till riskerna.

Frågor och remisser skickas till vår funktionsbrevlåda:

Miljomedicin@regionostergotland.se

 

För att kunna göra en miljömedicinsk bedömning behöver vi ha följande underlag:

 • Tydlig frågeställning
 • Rapporter inklusive bilagor med exempelvis mätdata, kartor, fotografier

Vi värderar:

 • Om det finns en exponeringsrisk och graden av den.
 • Graden av hälsorisk och beräkna risken.

Vårt remissvar innehåller:

 • Beskrivning av hälsorisker som kan kopplas till exponeringen
 • Exponerings- och hälsoriskbedömning
 • Råd om hur exponeringen kan minskas
 • Underlag till riskkommunikation och råd hur riskkommunikationen kan utföras

Vi kan även:

 • Delta vid informationsmöten med befolkning och andra målgrupper.
 • Delta i olika nätverk och samarbetsprojekt.
 • Göra mer avancerade miljömedicinska bedömningar på konsultuppdrag av länsstyrelsen, kommunen eller projektör under förutsättning att vi inte tidigare varit inblandade i ärendet. Tjänsten arvoderas enligt offert för uppdraget.
 • Ge uppdragsutbildningar vid förfrågningar.
 • Ordnar seminarier, fysiska och digitala.

Relaterad information

Remisser och förfrågningar skickas med fördel till vår funktionsbrevlåda

Miljomedicin@regionostergotland.se

Kontakt

Porträtt av Ingela Helmfrid
Ingela HelmfridBiolog, projektledareArbets- och miljömedicin
Helen KarlssonMiljökemist, bitr professorArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Porträtt av Stefan Ljunggren
Stefan LjunggrenCertifierad yrkes- och miljöhygienikerArbets- och miljömedicin