arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Riskbedömning med TilThermometer

Riskbedöm arbetsmiljön med TilThermometer. Nu finns riskbedömningsinstrumentet tillgängligt på svenska.

Materialet har översatts av forskarna Charlotte Wåhlin och Sebastian Buck vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Instrumentet finns tillgängligt digitalt och är fritt att använda vid arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och och omsorg.

TilThermometer Länk till annan webbplats.

God arbetsmiljö

Utgångspunkten för en god arbetsmiljö på arbetsplatser är att arbetsgivaren regelbundet undersöker arbetsförhållandena och bedömer de risker som finns i det dagliga arbetet. Inom regional och kommunal hälso- och sjukvård förekommer olika typer av personförflyttningar. Varje situation där personförflyttningar genomförs ska riskbedömas, för att arbetsgivare och medarbetare gemensamt ska kunna bedöma de belastningsergonomiska förhållanden som råder i den aktuella situationen.Vid personförflyttningar behöver också säkerheten för patienten säkerställas.

En säker vård- och arbetsmiljö utgår från den lagstiftning som finns för patientsäkerhet och för en säker arbetsmiljö. En kunskapssammanställning från arbetsmiljöverket summerar forskning om åtgärder för att skapa säkrare personförflyttningar. Riskbedömningar är ett sätt att ta reda på vilka åtgärder som behöver genomföras.

Arbetsmiljöverket - kunskapssammanställning säkrare personförflyttningar Länk till annan webbplats.

Mät risker i arbetsmiljön med TilThermometer

Med TilThermometer kan du värdera de arbetsmoment som kan orsaka riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal vid personförflyttningar och påtagande av kompressionsstrumpor. Vid utveckling av instrumentet har ISO-standardiserade riktlinjer använts för att skapa säkra personförflyttningar. I ett svenskt sammanhang används arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter vid riskbedömningar, exempelvis Belastningsergonomi AFS:2012:2 och Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4.

Syftet med TilThermometer

TilThermometern syftar till att utvärdera riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal vid personförflyttningar. Detta görs utifrån bedömning av vårdtagarnas förflyttningsförmåga på en hel avdelning och tillgången till hjälpmedel och utrustning. Vårdpersonalens tillgång till utrustning i situationer med personförflyttning bedöms också. I detta instrument bedöms vårdtagarens förflyttningsförmåga utifrån fem stycken olika mobilitetsgrupper. Med hjälp av dessa skapas en större kunskap och medvetenhet om vilken hjälp vårdtagare behöver vid förflyttning och således vilken utrustning vårdpersonalenen behöver använda.

Att genomföra riskbedömningar vid personförflyttningar och vid andra arbetsmoment är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vår förhoppning är att användning av TilThermometern ska underlätta att värdera vilka risker som finns. Att det ska bli lättare att identifiera riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal i samband med personförflyttningar. Att det kan ge underlag för att adekvata arbetsmiljöåtgärder.

I forskningsprojektet "Patient And Workers Safety Study" (PAWSS) testas nu den första svenska versionen av TilThermometern. Den bygger på den utvecklade versionen av holländska riskbedömningsinstrumentet TilThermometern VVT. Den är inte avsedd för att användas för riskbedömning i enskilda personers hem. Riskbedömningen kan genomföras av vårdpersonal på en arbetsplats som har genomgått en formell utbildning i hur riskbedömning med TilThermometer-S utförs.

Är du intresserad av att testa instrumentet via forskningsprojektet, ta gärna kontakt med forskargruppen som presenteras på projektsidan för PAWSS.

Forskning

TilThermometern VVT har utvecklats i Nederländerna från slutet av 1990-talet av Knibbe och Knibbe. Riskbedömningsinstrumentet har under utvecklingstiden både haft namnet TilThermometer och Care Thermometer.

Den första versionen som togs fram av TilThermometern VVT bedömer patientens förflyttningsförmåga på tre olika klassificeringsnivåer. Detta definieras av tre olika färger grön, gul och röd. Under 2000-talet har TilThermometern utvecklats, utvecklingen innebär att instrumentet har utökats till fem stycken klassificeringsnivåer från tidigare tre stycken.

Validering av TilThermometern har studerats i flera olika länder (Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och USA). Instrumentet har visat god validitet jämfört med andra bedömningsinstrument.

När det gäller forskning och utveckling om TilThermometern för användning i ett svenskt sammanhang så inleddes arbetet i juni 2019. Forskningen ingår i ett större projekt som heter Patient And Workers Safety Study (PAWSS). I forskningen samverkar flera parter så som Arbetsmiljöverket, SKR, Linköpings universitet, fackliga parter, chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Referenser

Knibbe JJ, Knibbe NE. An international validation study of the care thermometer: A tool supporting the quality of ergonomic policies in health care. Work. 2012;41(1):5639-41.

Knibbe JJ, Knibbe NE, Waaijer E. Assessments of patients with a 5-category or a 3-category practical classification system: validity and practicality. Work. 2012;41 Suppl 1:5655-6.

Knibbe JJ, Friele RD. The use of logs to assess exposure to manual handling of patients, illustrated in an intervention study in home care nursing. International Journal of Industrial Ergonomics. 1999;24(4):445-54.

Arbetsmiljöverket 2019:6. Säkrare personförflyttningar. Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Stockholm, April 2019.

ISO/TR 12296:2012 - Ergonomics — Manual handling of people in the healthcare sector

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)