arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nytt stöd för säkra personförflyttningar

Två personer förflyttar en patient med hjälp av en lift.

Nu har 17 arbetsplatser testat ett verktyg för riskbedömning av personförflyttningar. Resultaten av den vetenskapliga utvärderingen visar att det är ett fungerande och hjälpsamt instrument för att riskbedöma personförflyttningar. Nu är det fritt fram för vårdavdelningar och äldreboenden att använda verktyget.

Tilthermometer heter det holländska verktyget för säkra personförflyttningar som sedan många år används regelmässigt inom hälso- och sjukvården i Holland. Under flera år har vi översatt verktyget till svenska förhållanden och låtit 54 vårdanställda på 17 arbetsplatser över hela Sverige testa riskbedömning med tilthermometer.

Tilthermometern syftar till att utvärdera riskfylld fysisk arbetsbelastning för vårdpersonal vid personförflyttningar. I bedömningen ingår att värdera vårdtagares förflyttningsförmåga på en hel avdelning eller vårdboende. Det ingår även att dokumentera tillgången på hjälpmedel och utrustning som används. Med instrumentet klassificeras vårdtagarens förflyttningsförmåga utifrån fem olika så kallade mobilitetsgrupper. Dessa ger vägledning om vilket stöd vårdtagare behöver vid en förflyttning och vilket hjälpmedel som är lämpligt att använda.

Lätt att använda

I forskningsstudien användes tilthermometern på vårdenheterna där varje vårdtagares förflyttningsförmåga bedömdes och vilka hjälpmedel som behövdes vid förflyttningen. När data sammanställdes på gruppnivå kunde en sammanfattande riskprofil för vårdenheten presenteras.

Deltagarna i studien beskrev thilthermometern som lätt att använda. Den möjliggjorde teamreflektioner kring arbetsbelastning och gav en överblick av vårdtagarnas förflyttningsförmåga och mobilitet. Några upplevde att det var lite svårt att kategorisera vårdtagarens förflyttningsförmåga i rätt mobilitetsgrupp.

Risken för fysisk arbetsbelastning rapporterades som hög i framför allt två arbetsuppgifter. Den första arbetsuppgiften handlade om att ingen vårdenhet använde elektrisk höj- och sänkbar stol vid duschning av vårdtagare som sitter ner. Endast 13 procent använde de rekommenderade hjälpmedlen vid påtagning av kompressionsstrumpor. Däremot använde 99 procent höj- och sänkbara hjälpmedel vid omvårdnad, vård och duschning av liggande vårdtagare.

På en femgradig skala värderades tilthermometern som acceptabel med ett medelvärde på 3,93 och som genomförbar med ett medelvärde på 3,97.

Guide för bättre arbetsmiljö

Riskbedömning vid personförflyttningar är den del i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hälso- och sjukvård och omsorg som behöver genomföras. Läs gärna mer om hur du kan lyfta frågan om säkra personförflyttningar på din arbetsplats i en guide från Myndigheten för arbetsmiljökunskap: Säkra personförflyttningar – en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö. Länk till annan webbplats.

Text: Charlotte Wåhlin, biträdande professor, ergonom

Ta del av vetenskaplig artikeln

Wåhlin C, Buck S, Enthoven P, Andreassen M, Sandqvist J, Haraldsson P, Fock J, Nilsing Strid E. Risk assessment of healthcare workers' exposure to physical load in relation to patient handling and movement: a feasibility study of the instrument TilThermometer Länk till annan webbplats.. BMC Musculoskelet Disord. 2024 May 21;25(1):399.

Använd Tilthermometer på din arbetsplats

På följande webbsida kan du läsa mer om hur ni kan genomför en riskbedömning med Tilthermometer på din avdelning eller vårdboende: https://www.tilthermometer.com/vvt/ Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600