arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Glöm inte bort chefens arbetsmiljö

En trött man sitter i en soffa och hänger med huvudet

Har du funderat något på din chefs arbetsmiljö? Enligt Arbetsmiljöverket är det hög tid att involvera även chefers arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Trots att det ofta är chefen som fixar viktig arbetsmiljö åt andra, så glöms deras egen arbetsmiljö bort

Arbetsmiljöverket har studerat första linjens chefer inom privat sektor, både stora och små arbetsplatser. Nästan 1100 inspektioner genomfördes och i 65 procent av fallen ställdes krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

I flera fall är chefen helt bortglömd. Chefen arbetsplats blir inte undersökt, riskbedömd eller åtgärdad.

Chefer saknar ofta skyddsombud som representerar chefsledet eller också finns det skyddsombud vars roll är att representera medarbetarna gentemot arbetsgivaren.

Även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö

I sin rapport Ett hållbart arbetsliv Organisatorisk och social arbetsmiljö för första linjens chefer inom privat sektor drar Arbetsmiljöverket slutsatsen att cheferna ofta ses som arbetsgivarrepresentanter och blir då ibland en motpart till skyddsorganisationen.

Men nu är Arbetsmiljöverket tydlig med att även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö.

Det är för hög arbetsbelastning, förtroendearbetstid och höga krav på prestationer i ett snabbt och föränderligt arbetsliv som är några vanliga arbetsmiljörisker som kan göra att chefer far illa och blir sjuka.

Nu vill Arbetsmiljöverket öka förståelsen för att deras regler kring det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderar alla arbetstagare, även chefer.

Finns en risk att chefers arbetsmiljö blir en individuell fråga

I allt arbetsmiljöarbete är det systematiska arbetsmiljöarbetet grunden. Det är ofta systematiken som brister när det uppstår olyckor och ohälsa på arbetsplatser, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport. När chefen inte inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns risken att chefens arbetsmiljö blir en individuell fråga som enbart hanteras på individnivå.

Och, skriver Arbetsmiljöverket, våra föreskrifter är tydliga: arbetsmiljöproblem ska i första hand hanteras systematiskt och strukturellt, inte med lösningar i första hand på individnivå.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600