arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Så uppstår mobbning på jobbet

Ledarskapets effekt som förebild och normsättare är avgörande för hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatsen. Ett stödjande och positivt ledarskap förhindrar mobbning på arbetsplatsen.

Kan otydliga roller på arbetsplatsen öka risken för att bli utsatt för mobbning? Hur går det till när rollproblem leder till en ökad risk för mobbning? Vilka är förutsättningarna för mobbning?

Nyligen publicerade jag och mina kollegor – professorerna Michael Rosander och Ståle Einarsen – en forskningsartikel som fått en del uppmärksamhet. Artikeln är en studie över så kallade mekanismer bakom förekomsten av mobbning på jobbet. Drygt 1000 personer på tre olika företag/organisationer har vid tre olika tillfällen under fyra år svarat på en mängd frågor

I en studie om mekanismerna bakom förekomsten av mobbning undersöker vi först om otydliga roller för medarbetare kan öka risken för att man blir utsatt för mobbning. Resultatet visar tydligt att så är fallet. Risken är till och med statistisk mätbar efter nästan fyra år. Men detta är ingen stor nyhet. Många forskare har under de senaste 20 åren visat att problem kring hur rollerna är utformade tydlig ökar risken för mobbningsproblem.

De otydliga rollerna ökar risken för ett fientligt arbetsklimat

Det som är nytt är att vi också undersökte hur det går till när rollproblem leder till en ökad risk för mobbning. Resultatet pekar på att de otydliga rollerna över tid ökar risken för ett fientligt arbetsklimat. Detta förklaras med att otydligheten skapar problem kring förväntningar om vem som gör vad och när och varför. Det ökar risken för missförstånd och irritation vilket kan leda till samarbetsproblem. När det utvecklas till ett slags normaltillstånd på arbetsplatsen kallas det för ett fientligt arbetsklimat. Det fientliga arbetsklimat riskerar i sin tur att urarta i mobbningsproblem. Detta är alltså svaret på frågan om hur otydliga roller ökar risken för mobbning i organisationen.

Men vi nöjde oss inte med det utan vi undersökte också när eller under vilka förutsättningar som detta riskerar att ske. För att svara på den frågan undersökte vi ledarskapet. Det visade sig att nivån av en stödjande ledarstil var helt avgörande för om risken för mobbning skulle uppkomma. Risken för mobbning finns endast när nivån av en stödjande ledarstil hamnade under genomsnittet.

Ledare är förebilder och normsättare på arbetsplatsen

En ledarstil som utmärks av misstro och cynism, där medarbetare ses som utbytbara ting och där chefen inte bryr sig om medarbetarnas väl och ve är en ledarstil som öppnar upp för risken Men lika viktigt – en ledarstil som utmärks av att chefen bryr sig, lyssnar, ger hjälp och tydligt visar att medarbetarna är viktiga samt själv föregår med gott exempel i hur man ska bete sig på arbetsplatsen, det är ett ledarskap som helt stänger risken för att rollproblem leder till mobbning. Denna effekt förklaras av att ledare är förebilder och normsättare på arbetsplatsen. Och det gäller lika mycket när ledarskapet utövas på ett negativt så väl som ett positivt sätt.

Det är viktigt att både skapa välordnade arbetsplatser där medarbetares roller är tydliga samt att främja ett socialt stödjande ledarskap på alla nivåer i organisationen.

Eftersom cheferna i en organisation utgör en förebild och normsättare genom hur de utövar sitt ledarskap måste de högsta cheferna gå före.

Text: Stefan Blomberg, fil dr och leg psykolog

Här kan du läsa hela atikeln Role Länk till annan webbplats. ambiguity as an antecedent to workplace bullying: Hostile work climate and supportive leadership as intermediate factors. Scandinavian Journal of Management, 40(2), 101328.

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600