arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Sexvärt krom på svenska arbetsplatser

I en nyligen publicerad forskningsartikel har forskare från alla arbets- och miljömedicinska kliniker undersökt exponeringen för sexvärt krom i olika branscher i Sverige idag.

Sexvärt krom är en cancerklassad förening som används för ytbehandling, men den kan också bildas oavsiktligt vid exempelvis stålproduktion och svetsning i rostfritt stål. Den kan ge lungcancer men också orsaka sjukdom i luftvägar, hud, reproduktionsorgan, lever, mage och njurar.

Exponeringen för sexvärt krom är kraftigt reglerad med ett lågt hygieniskt gränsvärde om 5 µg/m³. Det saknades dock en översikt över hur exponeringen ser ut i dagens Sverige, vilket var en av frågeställningarna studien SafeChrom skulle besvara.

Totalt identifierades och besöktes 15 företag där arbetstagare exponeras för sexvärt krom. Dessa kategoriserades i tre huvudkategorier; illverkning och bearbetning av metaller, stålproduktion samt ytbehandling. Över 100 deltagare var med och svarade på en utförlig enkät. De lämnade också blod- och urinprover.

En majoritet av personerna exponerades för låga lufthalter av sexvärt krom men sju procent visade på halter över det rådande svenska gränsvärdet. De skyddsåtgärder som användes runtom på företagen var i flera fall inte tillräcklig. Det fanns också individer som uppvisade höga halter i blod och urin, men där lufthalterna var låga. Detta visar vikten av att i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte bara undersöka lufthalter utan även använda sig av biologisk exponeringskontroll, förslagsvis i samarbete med företagshälsovården.

Sammanfattningsvis visar forskningsstudien att det finns en betydlig exponering för sexvärt krom inom en rad olika branscher i Sverige. Det finns utrymme för förbättring i skyddsåtgärder på företagen, men även ett behov att också undersöka arbetsmiljön med biologisk monitorering och inte bara med lufthaltsmätningar.

Text: Steafn Ljunggren, certifierad yrkes- och miljöhygieniker

https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S143846392300189X?via%3Dihub Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600