arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nya krav på utbildning om diisocyanater

Någon sprutar fogmassa invid ett fönster på ett bygge.

Nu skärper EU skyddet för dem som arbetar med diisocyanater. Utbildningen blir mer specifik och ställer ökade krav både på den som utbildar och den som går utbildningen.

Diisocyanater är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster. Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos dem som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete.Sedan många år tillbaka har det krävts utbildning för dem som arbetar med diisocyanater. För att förbättra skyddet har nu kraven skärps enligt Europeiska unionens Reach-förordning. Utbildningen som Reach-förordningen omfattar är mer specifik än den som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författning ”Kemiska arbetsmiljörisker”. Den ställer dessutom högre krav både på den som utbildar och på dem som går utbildningen.

Exponering för diisocyanater kan leda till arbetsrelaterad astma. Detta har uppmärksammats som ett betydande arbetsmiljöproblem inom Europeiska unionen. Man uppskattar att det årliga antalet nya arbetssjukdomar som orsakas av diisocyanater uppgår till fler än 5000 fall inom unionen.

Diisocyanater används exempelvis vid produktionen av skum, tätningsmedel och beläggningar.

Person som sprutlackerar i sprutbox

Riskbedömningskommittén inom EU menar att ett vägledande eller bindande gränsvärde för exponering på arbetsplatsen inte räcker för att minska antalet yrkesrelaterade astmafall tillräckligt eftersom det inte finns något tröskelvärde där diisocyanaternas orsakar överkänslighet i luftvägarna.

Istället satsar man på ökad information till de som ska hantera diisocyanater yrkesmässigt. Leverantörer som säljer kemisk produkter som innehåller diisocyanater i halter över 0,1 % ska lämna följande upplysning på förpackningen: ”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning för industriellt eller yrkesmässigt bruk”

Utbildningen ska utföras av en expert inom säkerhet och hälsa som fått sin kompetens genom relevant yrkesutbildning, till exempel arbetsmiljöingenjör, yrkeshygieniker eller kemist. Nuvarande föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker kräver inte att man har någon specifik utbildning. Om man har ett utbildningsbevis sedan tidigare behöver utbildningen troligtvis förnyas eller kompletteras om diisocyanaterna omfattas av kraven i Reach-begränsningen. Den som håller i utbildningen ska dessutom säkerställa att de som fått godkänt har förstått innehållet. Läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där finns också en länk till Europeiska kommissionen förordning kring de nya reglerna.

Text: Bengt Ståhlbom, 1:e Yrkes- och miljöhygieniker

Fakta: Reach-förordningen

Reach-förordningen innehåller regler om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier och regler om information som du måste ge din kund. För att få släppa ut kemiska produkter och varor på marknaden måste du följa dessa regler.

Källa: Kemikalieinspektionen

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600