arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Plaster i tandvården är en hälsofara

En tandläkare undersöker munnen på en patient.

Då och då droppar det in patienter till AMM som arbetar inom tandvården. De klagar oftast över besvär i ögon, hud och luftvägar. Plasterna i tandvården har använts under många år, men fortfarande drabbas personalen av besvär på grund av dem.

Akrylater finns i många olika sammanhang och produkter. Inom tandvården har akrylater använts sedan i början av 90-talet. Inom tandvården används olika typer av akrylater. Det kan dessutom skilja mellan olika tandvårdskliniker vilka akrylater som används.

Tandläkare och tandsköterska undersöker en patient

Akrylater är en samlingsbenämning för en serie kemiska föreningar. De flesta akrylatplastkomponenter verkar irriterande på ögon, hud och luftvägar.

Men även patienter med astma kan förekomma. Damm från bearbetning av härdad akrylatplast kan orsaka liknande effekter på grund av att plasterna innehåller ohärdade komponenter.

Tandläkare undersöker en patient

Det är akrylatplasternas innehåll av olika ämnen som utgör den största hälsorisken, men även innehåll av mer eller mindre sammanlänkade ämnen kan öka hälsorisken. Vid upprepad hudkontakt finns också risk att utveckla överkänslighet och allergi.

Hjulet som visar hur man riskbedömer och åtgärdar brister i arbetsmiljön.

Här följer några tips på åtgärder för att minska riskerna för tandvårdspersonalen.


- Ordna så att ventilation finns vid kemikalierna så att personalen inte utsätts för ångor. Detta sker bäst med ventilerat bord, det vill säga ett bord som transporterar ångor av kemikalierna nedåt genom en perforerad skiva.

- Använd ventilerat visir när ni använder akrylatinnehållande kemikalier i patientens munhåla.

- Se till att ventilationen är i drift på avfallskärl och att den fungerar som den ska.

- Använd den punktutsug som finns i anslutning till varje behandlingsstol, för att minska exponeringen för akrylater.

- Kartlägg ventilationens funktion i behandlingsrummen genom att undersöka och mäta luftutbytet i rummet. Det kan arbetsmiljöingenjörer på företagshälsovården hjälpa till med.

- På sikt är det bra att förbättra allmänventilationen i rummen genom att flytta till- och frånluftsdon längre från varandra, helst i var sin ände av rummet. Ett annat alternativ är att använda don som tillför tilluft vid golvnivå. Då bör man också ha frånluft placerad i taket.

- Informera personalen om hälsoriskerna med härdplaster, särskilt de akrylater som ingår i de plastmaterial som används vid tandlagningar. Företagshälsovården har kunskap om detta och kan hjälpa till.

Text: Bengt Ståhlbom, 1:e yrkes- och milijöhygieniker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600