arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Etisk infrastruktur ger starka organisationer

Grupp människor på kontor som gör affärer och ser glada ut.

Etisk infrastruktur- vad är det? Vår psykolog Stefan Blomberg reder ut begreppen.

Under senare år har ett nytt begrepp introducerats i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – etisk infrastruktur. Begreppet handlar om hur vi skapar och upprätthåller en hälsosam organisation där människor inte far illa. Etisk infrastruktur inkluderar både formella och informella delar och bidrar till att bygga upp ett tryggt och stödjande organisationsklimat. Det motverkar oetiskt beteende men främjar etiskt beteende i organisationen. Etisk infrastruktur är ett begrepp som vill rikta vår förståelse för hur viktig helheten är av hur olika system i organisationen fungerar, snarare än att försöka hitta snabba lösningar.

Många organisationer försöker lösa organisatoriska eller sociala arbetsmiljöproblem – såsom samarbetsproblem, konflikter, mobbning eller liknande – med enskilda och ibland kraftfulla åtgärder. Det man då riskerar är förtroendekapital, förtroende för organisationen, för varandra som kollegor och medarbetare och för ledarskapet. Förtroende byggs nämligen långsiktigt genom trovärdigt agerande över tid.

Ett pussel som bildar ordet Trust

Den formella sidan av en etisk infrastruktur byggs av ett sammanhållet och trovärdigt system av både värderingar, policys, handlingsplaner, rutiner, åtgärdsberedskap med mera. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också en central del här. När de olika delsystemen sitter ihop på ett genomtänkt vis innebär det att helheten blir starkare än endast summan av delarna. Delsystemen är alltså inte spridda öar, som är skilda från varandra, utan sammankopplade i ett gemensamt större system. De olika delarna är inte heller endast pappersprodukter, vackra texter och flödesscheman på intranätet, utan tillämpas och används på ett förutsägbart sätt. Det gör att helhetssystemet blir trovärdigt.

Effekten av denna formella sida av den etiska infrastrukturen är att förtroendet och tilliten ökar i organisationen. Att medarbetare litar på organisationens vilja och förmåga att lösa sociala svårigheter och problem utgör en central del av den etiska infrastrukturens informella sida. Denna del byggs dock upp över tid och som organisation måste man förtjäna förtroendet genom att agera konsekvent och trovärdigt.

Genom att arbeta långsiktigt och systematiskt kan en organisation bygga upp en fungerande etisk infrastruktur och därmed bli väl rustad för att agera genomtänkt och systematiskt om sociala hälsorisker uppkommer i arbetsmiljön.

Det räcker alltså inte att välja ut enskilda delar och bli skicklig på dem, framgången är att se till att alla delar finns på plats och att de hänger ihop. På så vis byggs en etisk infrastruktur upp där respekt och saklighet tillsammans med ett systematiskt arbetssätt genomsyrar organisationens arbetsmiljösystem, värdegrund, HR-funktioner, internutbildningar, stödsystem och liknande. Tillsammans gör detta organisationen trovärdig, trygg och attraktiv. Samtidigt som en etisk infrastruktur motverkar sociala och organisatoriska hälsorisker skapas också goda förutsättningar för en frisk och välfungerande organisation.

Kan det bli mycket bättre?

Text: Stefan Blomberg, psykolog och fil.dr.

Litteraturtips

Einarsen, Kari (2018). Ethical infrastructure, workplace bullying, and whistleblowing: Combating unethical behavior in organizations. Faculty of Social Sciences, University of Stavanger. PhD.

Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet - kränkande särbehandling och mobbning (2021). Gävle, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600