arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Halter av bly i luft i Glasriket idag och historiskt

Källa: Pixabay

Nyligen publicerade vi en ny forskningsstudie om vilka halter av bly som finns i luften idag i Glasriket men också modelleringar för halterna historiskt. Även om halterna idag är likt den i städer så har det historiskt varit mycket höga lufthalter med troliga risker.

Vi påverkas alla av den luft som vi andas i vår miljö. Detta var bland annat en drivande faktor bakom det förbud mot bly som infördes i bensin och som framgångsrikt har sänkt halterna av bly i vår omgivningsluft.

I Glasriket i Småland och Kronoberg har man historiskt haft mycket stor produktion av glas. Tyvärr har detta inneburit att man spridit mycket glaskross runtom alla glasbruk som fortfarande läcker metaller i miljön. Förutom att glasavfall inte hanterats optimalt så har man historiskt släppt ut mycket metaller via rökgas innan dessa med nyare krav började renas från föroreningar. Många glasbruk har dock lagts ned och man har bytt ut farligare komponenter så som blyoxid mot mindre farliga alternativ vilket sänker risken för exponering idag.

För att öka vår förståelse för exponeringen för bly i glasbruksområden idag så genomförde vi långtidsmätningar vid fyra glasbruksområden, två som var aktiva och två som var stängda. Dessa visade på mycket låga halter som var långt under uppsatta gränsvärden i utomhusluft.

I arbetet med att uppskatta hälsorisker för sjukdomar med lång insjukningstid så kan det vara viktigt att förstå hur halter av olika exponeringar varit över tid. Som ett led i detta så modellerades halter av bly som släpptes ut i luften från tio stycken glasbruk per decennium mellan 1901-2000. Dessa modelleringar baserades dels på uppgifter om mängden blyoxid som använts på glasbruken och som hittades i arkiv hos länsstyrelsen men även på mätningar utförda under sjuttiotalet.

Modelleringarna visade att det var ökande halter från 1950-talet och fram till en topp mellan 1970-1980. Därefter har halterna sjunkit för att vid 2000-talet sjunkit till en normal urban bakgrund.

Andel använd bly vid de olika glasbruken. Källa: vår artikel

Det sista vi gjorde i vår artikel var att jämföra risker med luftburet bly och bly i mat för sjukdomar som ej är cancer. I detta så såg vi att över hela studieperioden så har luftburet bly inneburit en klart större risk för de boende i närheten av glasbruken (1 km) jämfört med bly i födan. Dock har halterna i båda sjunkit så lågt att de idag utgör endast en låg exponering och risk.

Artikeln kan läsas gratis i sin helhet på denna länk (open access):

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722069431 Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600