arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bly fortsatt risk för gravida

Gravid kvinna
Foto: Pixabay

Trots att gränsvärdet för bly har sänkts till hälften för kvinnor i fertil ålder finns en fortsatt risk för effekter på foster och barn som ammas.

Från den 1 november 2021 sänkte Arbetsmiljöverket gränsvärdet för bly i blod från 1,0 µmol/L till 0,5 µmol/L för kvinnor under 50 år. Sedan tidigare får inte gravida och ammande arbetstagare sysselsättas i blyarbete.

Olika studier på gruppnivå har rapporterat att genomsnittliga blodblyvärden i området 0,1 – 0,5 µmol/L hos gravida kvinnor kan leda till försämrad fostertillväxt och effekter på centrala nervsystemet hos barn.

Blodprover
Foto: Pixabay

Om mamman varit exponerad för bly innan hon blivit gravid kan det ändå vara en risk för fostret trots att hon inte är yrkesmässigt exponerad under graviditeten. Bly stannar nämligen kvar i kroppen under lång tid. Min uppfattning är därför att det är viktigt att kvinnor i fertil ålder undviker att exponeras för bly eftersom det kan medföra konsekvenser under senare graviditet.  Och att man tidigt får information om riskerna. Trots att det biologiska gränsvärdet har sänkts till hälften för kvinnor under 50 år finns en fortsatt risk att fostret påverkas.

Trycktyper
Foto: Pixabay

Med tanke på att allt fler kvinnor kommer in i tidigare mansdominerade branscher finns risken att fler kvinnor exponeras för bly. Det är därför viktigt att arbetsgivare som omfattas av medicinska kontroller för bly informerar sina kvinnliga arbetstagare om riskerna. Företagshälsovården med sin arbetsmiljökompetens kan hjälpa till med detta. För arbete där arbetstagaren hanterar material med mer än 1 vikt % bly innebär det att man omfattas av föreskriften AFS 2019:6 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Tennsoldater
Foto: Pixabay

Bly är en mycket mjuk metall och förekommer därför som tillsats i vissa metaller vid produktionen av exempelvis mässings och bronsgjutgods. Bly kan tas upp via lungor och magtarmkanal. En del lösliga blyföreningar kan även tas upp genom huden, men hudupptaget är begränsat.

Kristallglas
Foto: Pixabay

Biologisk övervakning av blyexponering i blod har åtskilliga fördelar. Den fångar upp olika upptagsvägar till exempel både via luftvägarna och mag-tarmkanalen. Stora variationer i blodblyhalter kan förekomma mellan olika personer vid samma luftblyhalt på grund av individuella faktorer till exempel tidigare blyexponering, skillnader i blymetabolism och hygien.

Labbprover
Foto: Pixabay

Även när det gäller blyförgiftningar kan det vara stor skillnad mellan olika individer vid samma blodblyvärde. En del individer kan drabbas av förgiftning vid låga blodblyhalter, medan andra kan ha extremt höga halter men knappast några symtom.

Uppgifterna i texten är hämtade från Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden. Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden 26. Arbete & Hälsa 2005:16, Arbetsmiljöverkets AFS 2019:6 Medicinska kontroller i arbetslivet samt AFS 2018:7 Gravida och ammande arbetstagare.

Texten är skriven av Bengt Ståhlbom, Yrkes- ochmiljöhygieniker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600