arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Störd av vindkraftsbuller

Jag har nyss lyssnat på Mikael Ögren, forskare på Göteborgs universitet och Olof Öhlund, Uppsala kommun. De är talare på Arbets- och miljömedicins vårmöte i Uppsala. Mikael Ögren är expert på vindkraftsbuller och ger oss den senaste kunskapen i området. Olof Öhlund har också forskat inom området.

Vindkraftsbuller sprids längre sträckor ju högre verken är. De bullrar mer när de blir äldre. Större vindkraftverk bullrar mer än mindre. Vindkraftsparker stör mer än enskilda verk. Det är något av de saker vi känner till idag.

När vinden mojnat på kvällen och lövprasslet tystnat kan vi fortfarande höra ljudet från vindkraftverket. Det beror på att vinden mojnar först nära marken och då snurrar fortfarande rotorbladen på vindkraftverket och alstrar ljud.

Varför blir vi då så störda av vindkraftsbuller? Det finns många orsaker. Redan under själva planeringsprocessen kan orsaken till vår upplevelse skapas. Genom att vi inte får tidig information, eller får möjlighet att ställa frågor.

– Vi fick ingen information alls. Jag hörde en lastbil i skogen och undrade vad den gjorde. Så jag ringde till kommunen och frågade. De svarade att det ska bli en vindkraftspark här, säger en av de som drabbats till SVT.

När väl vindkraftverken är på plats finns det andra saker som upplevs som störande. Det kan vara det svischande ljudet från rotorbladen, kallas amplitudmodulation, eller visuella effekter som stör vår synupplevelse. Vindkraftverk med sämre kvalitet kan också generera entoniga ljud, rasslande eller motorliknande ljud på grund av dåliga växellådor. Ställer man vingarna olika "hårt" påverkar det effekten på verket men även ljudet från vingarna. Hårt ställda vingar ger högre effekt, men alstrar å andra sidan mer buller som sprids till omgivningen.

Vad finns det då för kunskap kring hur vindkraftsbullret påverkar människan?

År 2015 släpptes en rapport från en expertpanel ”Council of Canadian Academies”. Den rapporten sammanfattade då kunskapsläget såsom att:

  • Det finns tillräckligt vetenskapligt belägg för att vindkraftsbuller medför att personer i verkens närhet kan bli störda (annoyance).
  • Det finns begränsat litteraturstöd för orsakssamband mellan vindkraftsbuller och sömnstörningar.
  • Det finns otillräckligt vetenskapligt stöd för orsakssamband mellan vindkraftsbuller och trötthet, tinnitus, yrsel, illamående, dimsyn, hjärt/kärlsjukdomar, diabetes. m.m.

Kunskapsläget har inte förändrats nämnvärt sedan dess. Bullerstörningar från vägtrafik kan orsaka påverkan på hjärtkärlsystemet med bland risk för ökat blodtryck och stroke. Att man inte ser samma samband med störningar från vindkraftsbuller kan bero på att bullrets ljudstyrka är så pass mycket lägre.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600