arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Upphandling – ett maktmedel mot usla arbetsförhållanden

Upphandlare har möjlighet att motverka usla arbetsförhållanden. Lönedumpning, 90-timmarsveckor avsaknad av kollektivavtal och brist på kontroll över vilka som arbetare och hur har i veckan avslöjats på byggen i Sverige.

Odrägliga arbetsförhållanden ska inte förekomma i Sverige och upphandlaren kan ställa krav som skyddar den som arbetar. 

Individen betalar priset

I  ett tidigare blogginlägg beskrev jag hur osund konkurrens drabbar individen.

Som läkare träffar jag patienter som beskriver vidriga arbetsförhållanden, omöjliga scheman eller att de inte får de hjälpmedel/verktyg/skyddsutrustning som skulle kunna minska risken för skador.  Ohälsa, sjukdom och olyckor kommer som ett brev på posten. ”Men varför protesterar du inte, arbetsgivaren följer ju inte gängse regler, det där verkar vara en orimlig belastning”. Då speglas hopplösheten i deras blick. Det går inte. Företaget är slimmat för att överleva konkurrensen. Tjänsten är upphandlad och lägger företaget ett anbud över konkurrenterna, kommer uppdraget att gå till ett annat företag.

Den som får ”betala” det pressade priset är städerskan som tvingas städa en lokal på två timmar istället för fyra, som genomsvettig stressar sig igenom arbetsdagen utan rast. Hon kollapsar när hon kommer hem.

Den som får betala priset är rivningsarbetare som använder kraftigt vibrerande verktyg. Inte de 20 minuter som är tillåtet om man ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter, utan hela dagen.  Han får nervskador som aldrig försvinner.

Den som får betala priset är byggnadsarbetaren som ramlar ner från taket på grund av att det var för stressigt att ordna med skyddsåtgärder. Han kom aldrig mer hem.

Osund konkurrens

Osund konkurrens påverkar arbetsmiljön och drabbar individen på ett påtagligt sätt. Det påverkar också företagen som systematiskt arbetar med arbetsmiljön. Vid upphandling kan dessa företag vid anbudsgivning konkurreras ut av företag som pressar ner priserna på bekostnad av goda arbetsförhållanden och löner.

Flera kockar –ingen ansvarig?

På en byggarbetsplats finns flera aktörer som alla har ansvar för arbetsmiljön – beställaren/byggherren, uppdragstagaren, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och  entreprenörer. Ibland finns underleverantörer som  har utstationerade arbetare från andra länder. Varje arbetsgivare har ett eget arbetsmiljöansvar även för inhyrd personal. I större projekt kan överblicken över arbetsmiljön gå förlorad och vem som bär ansvaret för arbetsmiljön bli otydlig.  

Hur kan man påverka?

I ett tidigt skede har den upphandlande organisationen möjlighet att påverka den framtida arbetsmiljön. Genomtänkta krav på arbetsmiljöarbete och krav på kunskap och kompetens hos de aktörer som är inblandad i projektet kan påverka företagen i riktning mot en hållbar arbetsmiljö och förebygga dåliga arbetsförhållanden och därmed olyckor och ohälsa. Det finns goda exempel där exempelvis en kommun ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor, tydliga krav på leverantörens underleverantörer och även att företagen ska erbjuda praktikplatser för arbetslösa. 

SAM-hjulet - Systematiskt arbetsmilljöarbete

Vid upphandling bör man ställa krav på på att anbudsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljö och inte bara se till det lägsta priset. Men det räcker inte bara med en fin arbetsmiljöpolicy, man bör även följa upp leverantören under uppdragstiden. Denne bör kunna beskriva hur arbetsmiljön undersöks, riskbedöms, åtgärdas och följs upp. Om leverantören brister i arbetsmiljöarbetet kan avtalet hävas.

Arbetsmiljöverkets har tagit fram en checklista som kan användas av beställare/upphandlare för att främja en god arbetsmiljö hos leverantörer. Följande punkter ingår:

 • Vi har en arbetsmiljöpolicy som är känd
 • Vi har fungerande rutiner för arbetsmiljöarbete
 • Vi fördelar arbetsuppgifter för att motverka hög arbetsbelastning
 • Vi ger chefer/arbetstagare de kunskaper de behöver
 • Vi undersöker arbetsmiljön regelbundet
 • Vi riskbedömer alltid efter en undersökning
 • Vi åtgärdar de risker som framkommerDe risker som inte kan åtgärdas direkt tidsanges i handlingsplan
 • Vi följer upp åtgärdade riskerVi utreder orsakerna till ohälsa, tillbud och olycksfall
 • Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete
 • Vi planerar förbättringar nästkommande år/uppdrag

Står du inför en upphandling? Nedan får du konkreta tips och checklistor. Den handlar om vad du som upphandlare och chef bör tänka på vid upphandlingar. Tänk på att du kan göra skillnad!

Information från Arbetsmiljöverket om upphandling och arbetsmiljö. Länkar till checklista och broschyrer.”Upphandling och arbetsmiljö(arbete).Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas?” Kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket (2015:13)Exempel hur en kommun arbetat med upphandling. Elektrikern:  Kollektiv­avtal vid upp­hand­ling­ar: ”Varför jobbar man inte så här överallt?”Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Arbetsmiljöverket.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600