arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Enkla åtgärder minskar exponering för metaller

En ny studie från Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping visar att det går att minska exponeringen för metaller hos anställda som arbetar med 3D-skrivning i metall.

Studien visar på att när man förhindrade spridning av damm med metaller så fick de anställda lägre halter metaller i blodet samt att proteiner som fungerar som markörer för sjukdomar sjönk.

Vi har relativt nyss publicerat en ny studie kring additiv tillverkning, 3D-skrivning, i metall och olika proteiner som fungerar som markörer för sjukdomar i kroppen, så kallade hälsomarkörer. Denna är en uppföljning av samma material som vi tidigare publicerat på och som går att läsa här.

I denna nya studie har vi på en av världens första arbetsplatser där man utför serietillverkning av avancerade komponenter i metall med stora 3D-skrivare undersökt förekomst av metaller och hälsomarkörer hos de anställda. Dessa maskiner använder en rad olika metaller så som nickel, krom och kobolt.

Studien var upplagd så att vi samlade in blod och urin från operatörer för maskiner, men även från friska medarbetare som arbetade på kontor vid ett första tillfälle. Sedan gjordes en uppföljning efter att företaget genomfört flertalet åtgärder med mål att minska exponeringen för de anställda. Dessa åtgärder inkluderade enkla åtgärder så som att införa hårdare krav på skyddsutrustning med handskar, rockar och andningsskydd, men även att säkerställa att all typ av metallpulver som används i tillverkningen inte skulle spridas, inklusive förbättrade hygienrutiner.

Vi kunde se att de operatörer som arbetade med de stora 3D-skrivarna med metallpulver hade en minskad mängd nickel i blod vid uppföljningen jämfört med vid det första mättillfället. Detta tolkar vi som att de åtgärder som genomförts fungerar för att minska exponeringen hos de anställda.

Förutom att de verkade ha en minskad mängd av metaller metaller så var deras funktion på lungorna, mätta med så kallad spirometri, förbättrad vilket vi tolkar som en positiv signal om att de exponerats mindre för metaller i luften på arbetsplatsen.

Med avancerad statistik såg vi även att andra markörer för exempelvis inflammation men också olika värden för leverfunktion var högre och sämre hos operatörerna av maskinerna jämfört med kontrollerna.

Summerat så ger vår studie en insyn i olika typer av hälsomarkörer som kan vara av intresse för att undersöka och övervaka exponeringen för metaller inom additiv tillverkning, men möjligt även inom andra typer av arbetsmiljöer med metallexponeringar.

Studien finns fritt att ladda ned och läsa i sin helhet här.

Text: Stefan Ljunggren, Certifierad Yrkes- och miljöhygieniker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600