arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Dom: PFAS-drabbade kompenseras

Tvisten om PFAS i Kallinge är avgjord. En enig tingsrätt gör det kommunala vattenbolaget i Ronneby ansvarigt att kompensera de drabbade vars dricksvatten under många år var förorenat med högflourerande kemikalier, PFAS.

Enligt domen är förhöjda halter av PFAS i blodet till följd av förorenat dricksvatten att se som en personskada. Domen innebär att det kommunala vattenbolaget ska ersätta de drabbade för deras rättegångskostnader.

Det var i december 2013 som det upptäcktes att dricksvattnet från Brantafors vattenverk hade höga halter av perfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Boende i Kallinge och vissa delar av Ronneby fick sitt dricksvatten från Brantaforsverket. Föroreningarna kom från brandövningsplatsen på Blekinge flygflottilj där man övat släckning av bränder med brandskum som innehöll PFAS. Vår systerklinik Arbets- och miljömedicin Syd påbörjade 2014 en blodprovsundersökning av de boende i Ronneby. Närmare 3700 personer deltog i undersökningen.

Enligt tingsrättens dom är de halter av PFAS som uppmättes hos dem som varit anslutna till Brantafors vattenverk bland de högsta som uppmätts i världen.  I ett pressmeddelande skriver tingsrätten att deras ”kroppar och kroppsfunktioner är således i ett sämre tillstånd än de hade varit om de inte hade exponerats för PFAS”.

Gruppen PFAS är mycket stor och i en nyligen publicerad översiktsartikel har man uppskattat antalet till 1400 stycken. I och med att de är så pass spridda är det svårt att undvika att bli exponerad för PFAS. När vi väl får i oss ämnena så kommer de att finnas kvar i kroppen under många år. Vi har berört problematiken i några tidigare blogginlägg och de finns refererade till nedan.

I en skrift från ECHA som är den Europeisk kemikalieinspektion läste jag att man uppskattar att det årligen (2018) och bara inom EU säljs uppemot 20 000 ton PFAS-innehållande brandskyddsmedel och att 59 procent av dessa produkter används inom den petrokemiska industrin (ECHA 2020).

Ett annat exempel när det gäller PFAS i brandskum fick jag höra berättas från en person jag träffade för några år sedan. Han hade tidigare jobbat på en oljeborrplattform i Nordsjön och hade då konstaterat att man därifrån släppte ut stora mängder PFAS. Han kunde varje månad se ett totalt vitt hav på grund av att man regelbundet och på att alla plattformarna vid en viss tid testade sina brandskyddssystem. Resultatet blev då att man i stort sätt täckte hela havet med ett lager av PFAS.

Man kan förstå att det är viktigt att testa systemen för brandskydd och kanske särskilt om man har sin arbetsplats på en oljerigg mitt i havet med tusentals ton med olja under fötterna. Men, att oljebolagen har sådan här rutiner innebär samtidigt att de blir enorma förorenare och att de bidrar till en spridning av ämnen som har en oklar hälsopåverkan.

Trots att man hört mycket om PFAS i brandskum är de mänger som används för just det ändamålet endast en mindre del av den totala årliga användningen. Vid tillverkning av elektrisk utrustning eller maskiner används i vardera mer än 10 gånger så mycket. Detta finns beskrivet i Tabell 3 i översiktsartikeln som refereras till nedan (Gluge J et al 2020). 

Dom PFAS Kallinge

Tidigare blogginlägg om PFAS från AMM i Linköping

PFAS i Kallinge – En långdragen historia

PFAS, PFOS och PFOA i våra kroppar

Är funktionskläder giftiga?

Övriga referenser

ECHA, The use of PFAS and fluorine-free alternatives in fire-fighting foams. Rapport, Wood Environmentand Infrastructure Solutions, 2020.

Gluge J et al An overview of the uses of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). Environ Sci Processes Impacts 22; 2345-2373: 2020.

Text: Per Leanderson, toxikolog, Arbets- och miljömedicin

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600