arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Chefer – satsa på arbetsanpassning

Nu kommer ny föreskrift från Arbetsmiljöverket som ger chefer goda möjligheter att arbetsanpassa arbetet för medarbetare. Det är mycket positivt eftersom fokus inte längre ligger på enbart rehabilitering.

Tvärtom, arbetsanpassningar kan vara verktyget som ökar arbetsförmågan, som skyddar medarbetaren från sjukdom och att skada sig på jobbet. Via arbetsanpassningar kan också sjukskrivningar förhindras.

Att använda arbetsanpassningar förebyggande poängteras i den nya föreskriften AFS 2020:5 som träder i kraft den 1 juni. Du som är chef har ansvaret. Här får du kunskapen, lite kortfattat.

Som chef har du ett övergripande ansvar för arbetsmiljön. Många av dina medarbetare kan behöva arbetsanpassningar för att för att optimera förutsättningarna för att göra ett bra jobb. För att ni ska ha något att utgå ifrån kan ni tillsammans kartlägga:

Vilka arbetsuppgifter som hen har i dagsläget.Hur, var, och när arbetsuppgifterna utförs.

Arbetsanpassningar kan alltså handla om att du som arbetsgivare erbjuder individuella åtgärder i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vad som behövs kan du komma fram till genom samtal med din medarbetare.

Här några exempel på arbetsanpassningar:

 • Diskutera arbetsinnehåll, ge ökad möjlighet till variation
 • Se över arbetsschema med förändrade och flexibla arbetstider
 • Stöd med struktur och planering
 • Skapa möjlighet att få jobba avskilt för ökad koncentrationInköp av hörselskydd
 • Förbättra utformningen av arbetsplatsen
 • Stöd från kollega som ändrar arbetsfördelning
 • Arbetsutrustning och hjälpmedel som minskar belastningen i arbetet
 • Kartlägg kompetensprofil, erbjud kompetensutveckling

Det är viktigt att du som chef skapar de bästa förutsättningar för alla dina medarbetare att kunna utföra sina arbetsuppgifter, där ni tillsammans tar tillvara arbetsförmågan och ser till att förebygga arbetsskador på ett systematiskt sätt.

Arbetsmiljöverkets definition på arbetsanpassning lyder:

”Arbetsanpassning är en individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig”.

Du som chef är alltså skyldig att arbetsanpassa arbetet för medarbetare som har en nedsatt arbetsförmåga, oavsett vad orsaken till den nedsatta förmågan är.  Arbetsanpassningar är en viktig åtgärd för medarbetare som lever med olika typer av sjukdomar eller funktionsvariationer. Det är självklart också av största vikt i rehabiliteringssammanhang, när någon blir sjukskriven och behöver stöd för att återgå i arbete.

Som chef behöver du följer upp för att utvärdera hur eventuella arbetsanpassningar fungerar. Exempel på frågor att ställa till din medarbetare:

 • Vad har underlättat för dig när du utför dina arbetsuppgifter?
 • Fungerar dina arbetstider på ett bra sätt?
 • Är det något annat som kan förbättra din arbetssituation?

Den nya föreskriften kan vara ett avstamp för dig som chef att tillsammans med HR, skyddsombud och medarbetare, använda den nya föreskriften för att utveckla hur ni jobbar med arbetsanpassningar på arbetsplatsen. Att ni gemensamt går från ord i föreskrift till konkret handling. Långsiktigt handlar det om att skapa ett hållbart arbetsliv där vi tillvaratar förmåga.

Om du som chef skaffar dig mer kunskap om vilka arbetsanpassningar som är effektiva, så kan du hitta sätt att behålla medarbetare som har ohälsoproblem samtidigt som de får det stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Arbetet för att värna om arbetsmiljön ska vara en del av det dagliga arbetet i verksamheten och utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Anlita expert inom arbetsmiljöområdet

Om ni behöver stöd för att genomföra arbetsanpassningar kan ni ta hjälp av en företagshälsa. Där arbetar ergonomer och andra arbetsmiljöexperter som på uppdrag av arbetsgivare stöttar anställda att genomföra arbetsanpassningar. De kan också vara ett stöd vid andra förebyggande arbetsmiljöåtgärder och vid rehabilitering.  

Här kan du läsa mer om arbetsanpassningar

Arbetsmiljöverkets föreskrift: Arbetsanpassningar 2020:5Prevent: ArbetsanpassningSuntarbetsliv: Arbetsanpassningar med prehabguidenSveriges Företagshälsor: Universellt Utformade Arbetsplatser UUA

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600