arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Så påverkas barn av faktorer i miljön

Färre barn utsätts för miljötobaksrök, men allergisnuva och pollenallergi ökar. Fler barn störs av buller i både inom- och utomhusmiljön.

Barn vistas mer sällan i grönområden och alltfler tolvåringar oroar sig för klimatförändringar. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning av en stor rikstäckande enkätundersökning om hur barn påverkas av olika miljöfaktorer.

Enkäten skickades ut våren 2019 till föräldrar med barn i åldersgrupperna 8 månader, 4 år och 12 år. Frågorna handlade bland annat om barns hälsa, boendemiljö (mögel, luft, buller), utemiljö (buller, luft), skolmiljö, resvanor, solvanor, omgivningens rökvanor, medvetenhet kring kemikalier och klimatoro. Svaren har sedan jämförts med tidigare rapporter från 2005 och 2013.

Färre barn bränner sig i solen eftersom fler skyddas genom användning av solskyddskräm eller solskyddskläder.

Flera län har skickat ut extra enkäter för att få ett större underlag till rapporter på länsnivå. Arbets- och miljömedicinska verksamheter har fått i uppdrag att sammanställa rapporterna efter att Folkhälsomyndigheten har publicerat den nationella rapporten.

Vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping arbetar nu intensivt med att utvärdera data för Jönköpings, Kalmar, Östergötlands och Gotlands län. Vi skriver på en rapport där länen kan jämföras med varandra och med svaren från år 2011. I de områden där det finns tillräckligt mycket enkätsvar kan vi bryta ner dataunderlaget exempelvis på kön och ålder, kommunnivå, föräldrarnas utbildningsnivå.

Flickor vars vårdnadshavare har låg utbildningsnivå vistas mer sällan i grönområden.

Inom kort kommer vi att ha avstämningsmöten med Länsstyrelser och Regioner om rapportens omfång och tillgänglighet. Vår målsättning är att få rapporten klar under hösten. En del svar skiljer mellan grupper och nationell nivå, så det kan finnas en del geografiska skillnader i hur barn påverkas av miljöfaktorer.

För alla nyfikna berättar vi mer i höst. Folkhälsomyndigheten presenterade den nationella Miljöhälsorapporten i förra veckan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600