arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Offerrollen mer skadlig för män

Att erkänna att man blir mobbad på jobbet är inte det lättaste. Ny forskning visar också att det är ännu svårare för män än för kvinnor att erkänna för sig själva att de blir mobbade. Dessutom tycks det påverka män och kvinnor olika att identifiera sig som offer, där konsekvenserna är värre för männen.

Mobbning på arbetsplatsen är en fruktansvärd företeelse som för med sig stora risker för ohälsa, minskad produktion och till och med död. Att få tillhöra gruppen är något som alltid varit livsviktigt för människan. Även om vi i dag har långt bättre möjligheter att klara oss själva är det en djupt rotad instinkt hos oss att få vara med i gruppen. För den som blir ställd utanför kan det därför ta tid innan man förstår vad som sker, och kanske ännu längre tid att  faktiskt erkänna vad man är – ett offer för mobbning.

En nyligen publicerad studie från Linköpings universitet i samarbete med forskare från Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Arbets- och miljömedicin har undersökt vilken roll kön kan spela i en mobbningsprocess.

Resultaten pekar på att det finns skillnader mellan kvinnor och män och hur de påverkas av att identifiera sig med en offerroll. Bland annat tenderar män att bli mer utsatt för mobbning när de själva betraktar sig som ett offer.  När det gäller kvinnor tycks de snarare bli mindre utsatta av att de identifierar sig som offer för mobbning.

En annan skillnad är att identifiering med offerrollen verkar spelar roll för den psykiska ohälsan – men bara för män. Ju mer en man ser sig som ett offer, desto mer intensiva ångest- och depressionssymtom rapporteras vid uppföljning. Även ett omvänt mönster kan skönjas. Ju mer omfattande ångest- och depressionssymtom som män rapporterar, i desto högre utsträckning ser de sig själva som offer för mobbning.

En förklaring kan vara att män har en högre tröskel än kvinnor innan de erkänner för sig själva att de faktiskt är mobbade. Män är då generellt mer utsatta för negativ behandling när de väl erkänner för sig själva och ser sig som mobbade. Omvänt skulle det kunna vara så att eftersom kvinnor identifierar sig som mobbade i ett tidigare skede än män så finns möjlighet att söka stöd och hjälp i en annan utsträckning. Det förklarar då varför kvinnor uppger sig vara mindre utsatta ju mer man ser sig som offer. Det skulle även kunna förklara varför kvinnor inte rapporterar samma försämring i psykisk hälsa.

Den högre  tröskeln för män kan kanske också påverkas av en stereotyp bild av män som starka, män som ska klara av och kunna försvara sig mot andras påhopp – män ska inte vara utsatta, svaga och sköra.

Resultaten från artikeln kommer från ett samarbete mellan Michael Rosander, biträdande professor vid Linköpings universitet och Denise Salin, professor vid Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt Arbets- och miljömedicin i form av vår psykolog Stefan Blomberg och jag själv, leg. psykolog Lina Vita.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600