arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hur ren är vår luft?

Svaret på frågan i rubriken är, rätt så ren. Detta har vi nyligen visat i en ny forskningsstudie där vi undersökt luften i gaturum i Kalmar, Linköping och Norrköping under ett kalenderår 2014-2015.

I forskningsstudien har vi utnyttjat de så kallade TEOM-stationer som kommuner runtom i Sverige använder för att hålla koll på sin luft enligt de så kallade miljökvalitetsnormerna som Naturvårdsverket satt upp. TEOM-stationer samlar partiklar på ett filter som vi sedan undersökt vidare för deras innehåll av skadliga metaller (bly och kadmium) men även om de partiklar som samlats in kan leda till en inflammationsreaktion i blod.

Vi fann att halterna av partiklarna varierar kraftigt under året där den klara toppen syns på vårsidan. Det är dock relativt låga halter som inte når över de av Naturvårdsverket uppsatta miljökvalitetsnormerna. Kalmar uppvisar lägst halter medan Linköping och Norrköping är relativt lika. Ökningen vi såg på vårkanten stämmer med vad som tidigare påvisats och som tros hänga samman att det är slitagepartiklar från (dubb)däck och vägbana som ansamlats under vintern när det väl torkar blir luftburna som ger den största toppen.

Vi undersökte vidare TEOM-filtren för de toxiska metallerna blyoch kadmium som är erkänt skadliga för människor. Andelen kadmium och bly idammet var högst sent på hösten och omräknat mot rådande miljökvalitetsnormerså var den maximala halten endast cirka 1-2 procent av denna. Vid jämförelse mellanstäderna såg vi dock att Kalmar hade en högre andel kadmium än Linköping och Norrköping.Bly var mer komplicerat då en plats i Norrköping samt Kalmar båda visade högrevärden, vilket möjligtvis skulle kunna kopplas till industri eller sjöfart.

Förmågan hos det damm som fastnat på filtren att framkallaen reaktion i blod var högst under sommaren vilket tros hänga samman med att bakterierväxer bättre under den varma årstiden och att dessa sedan bidrar med småmolekyler som fastnar på damm i luften och som kan leda till en större reaktioni kroppen.

Vi hade möjlighet att jämföra våra mätningar vid en plats iNorrköping med en tidigare tidsperiod (2009-2010). Skillnaden mellan dessatidsperioder var positiv då halten damm var lite lägre samt att andel av bly ochkadmium var lägre vid det senare tillfället. Detta tros grunda sig i attkommunen mellan denna tid genomfört åtgärder för att bland annat minskatrafikbelastningen på just denna gata.

Summerat så visar vår studie på att det kan finns en variation i partiklar över året och att partiklarnas innehåll av skadliga metaller och förmåga att ge en inflammationsreaktion i blod. Detta bör följas upp framöver för att se vad som vi måste övervaka i miljön för att minska risker för människor som vistas i våra städer.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600