arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Forskning pågår – samordna sjukskrivningen

Den här veckan har vi bjudit in en gästbloggare. Det är Elisabeth Björk Brämberg. Hon arbetar som forskare vid Karolinska Institutet, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Forskare Elisabeth Björk Brämberg diskuterar med sina kollegor hur hon kan nå ut till chefer som kan tänka sig delta i en intervju. Kanske Du vill delta?

I det forskningsprojekt som vi nu jobbar med på Karolinska Institutet studerar vi följande frågor:

Vad är viktigt för att samverkan mellan primärvård, den som är sjukskriven och arbetsgivare ska bli ändamålsenlig? Hur bör samverkan utformas för att respektera den sjukskrivnes integritet och autonomi? Hur påverkas de professionellas roller vid samverkan som syftar till återgång i arbete?

I projektet undersöker vi möjliggörande och hindrande faktorer för samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare som syftar till ökad arbetsåtergång, utifrån den anställdes, arbetsgivares, primärvårdens, företagshälsovårdens och Försäkringskassans perspektiv. Ytterligare ett syfte är att göra en etisk analys av införandet av samverkan och belysa etisk problematik i relation till den anställdes personliga integritet och autonomi, samt de professionellas roller. 

Sjukskrivning vid psykisk ohälsa

Det är idag väl känt att psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Vid jämförelse med andra diagnosgrupper innebär sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i genomsnitt längre sjukskrivningsperioder och det är även vanligt med återkommande sjukskrivningar. Att komma tillbaka till efter sjukskrivning pga psykisk ohälsa är ofta en komplex process. För att underlätta denna process är involvering av arbetsgivaren en mycket viktig komponent för att återgången ska bli ändamålsenligt och hållbar. Flera systematiska översikter ger vetenskapligt stöd för att arbetsplatsnära insatser, i form av samverkan mellan hälso- och sjukvården, arbetsgivaren och den anställde, resulterar i minskat antal sjukskrivningsdagar.

Att komma tillbaka till efter sjukskrivning pga psykisk ohälsa är ofta en komplex process. Som chef har du en viktig roll att stötta i processen.

Sverige satsar på rehabiliteringskoordinatorer

Som ett led i att öka återgång i arbete och förebygga längre tids sjukskrivning har svenska regioner infört rehabiliteringskoordinatorer inom primär- och specialistvård. Koordinering inbegriper:

individuellt stöd med avsikt att underlätta återgång i arbete efter sjukskrivning, intern samordning av insatser på vårdenheten eller med annan hälso- och sjukvård, extern samverkan med arbetsgivare, arbetsförmedling, Försäkringskassa och andra aktörer

De två första punkterna relaterar till vård och insatser som vanligtvis ges inom primärvård. Däremot den tredje punkten, att involvera arbetsgivaren i arbetsåtergång, avviker från hur primärvården tidigare har arbetat.

Följaktligen innebär införandet av ökad samverkan mellan vård, den anställde och arbetsgivaren en förändring på både individ- och organisatorisk nivå; en ny funktion som heter rehabiliteringskoordinering har införts inom primärvård. Deras uppdragsbeskrivning är oftast både bred och vag. Följaktligen varierar kompetens för uppdraget och innehållet i koordinatorsinsatsen såväl mellan regioner som inom regioner. Vidare förutsätter samverkan viss informationsspridning om den anställde som kan gå utöver det som vanligtvis sker inom hälso- och sjukvården, exempelvis information om den anställdes sociala situation.

Samverkan och roller

Samverkan mellan vårdgivare och arbetsgivare betyder även en potentiell förändring av roller och uppdrag. Andra faktorer av betydelse för vad samverkan kommer att resultera i är relaterade till den anställdes hälsostatus och arbetsgivare. Det kan handla om interaktion på arbetsplatsen, risk för stigmatisering samt kommunikation mellan den anställde och arbetsgivaren.

Samverkan mellan primärvård, den anställde och dennes arbetsgivare kan därför ha etiska implikationer och vara integritetskänslig, kan påverka möjligheten att självständigt fatta beslut om sin rehabilitering men samtidigt vara viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv för den anställde. I studien intervjuas nu anställda som är eller har varit sjukskrivna, arbetsgivare, rehabiliteringskoordinatorer, läkare, samt representanter från Försäkringskassa och Företagshälsa. Studiens resultat kommer att användas till att utveckla strategier för att hantera de identifierade faktorerna, samt de etiska aspekter som lyfts av studiedeltagarna.

Vi söker nu efter chefer/arbetsgivarföreträdare till studien

Har du som är chef erfarenhet av samverkan via primärvården? Har du och din medarbetare haft trepartssamtal tillsammans med en rehabiliteringskoordinator inom primärvården? Vi vill veta mer om vad som varit viktigt för dig som chef. Ditt deltagande innebär en intervju vid ett tillfälle. Intervjun tar ca 20-30 min och genomförs per telefon vid en tidpunkt som passar dig. Intervjun handlar om dina erfarenheter som chef av att delta i samverkan. Intervjun behandlar inte enskilda medarbetares hälsotillstånd.

Vill du veta mer om projektet, eller delta?

Kontakta projektledare Elisabeth Björk Brämberg, elisabeth.bjork.bramberg@ki.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600