arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Historiska utsläpp – cancerrisk?

För drygt en vecka sedan fick befolkningen i Glasriket ett glädjande besked. Via media gav jag besked om att det inte finns någon tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från glasbruksområden.

Hög konsumtion av vissa lokala livsmedel var visserligen kopplat till förhöjd risk för vissa cancerformer, men sambandet speglar troligtvis att exponeringen var högre förr.

Resultaten kan låta motsägande för någon som inte är insatt i forskningen, men det kan bero på flera olika faktorer. Dels kan det bero på att exponeringen minskat över tiden pga. att utsläppen har minskat från glasbruken. bl.a. genom renare rök från skorstenen och bättre avfallshantering. Dels kan det bero på att vi har använt oss av olika studiemetoder för att försöka få en helhetsbild. Enligt cancerregisteret finns en ökad risk för cancer i området, men den har minskat över tid. Enkätsvar visar också koppling mellan cancersjukdom och att vara högkonsument av lokalt producerade animaliska produkter som kyckling, lamm, viltkött och fisk. Uppmätta halter av metaller i blod och polyaromatiska kolväten (PAH) i urin är ungefär i samma nivå som andra befolkningsgrupper. Det tyder på att exponeringen minskat över tid. Metall- och PAH-halterna i blod respektive urin speglar en livstids exponering. En del utsöndras, en del lagras in i olika organ. Om exponeringen vore högre nu, så hade halterna i blod och urin varit högre.

Trots det, finns det några grupper som har blivit mer exponerade för de ämnen som kan kopplas till historiska utsläpp. Högkonsumenter av lokalt odlade grönsaker hade högre halter av kadmium i blod och av PAH i urin. Högkonsumenter av lokalproducerat viltkött, kyckling, lamm och lokalt fångad fisk hade högre blyhalter i blodet. Med högkonsument menar vi att äta lokala vegetariska produkter minst en gång per vecka och animaliska minst en gång per månad under flera år. Glasbruksarbete, metallarbete och rökning är andra grupper som är ännu högre exponerade för metaller och PAH än att vara högkonsument av lokal föda. Även om man har höga metallhalter i blodet, så är det inte säkert att det bidrar till cancerutveckling. Det finns flera andra faktorer som bidrar till cancer, bl.a. ärftlighet, livsstil, yrkesexponering och rökning.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600