arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Partiklar i luften – en stor eller liten risk?

Luftföroreningar i vår omgivning är normalt en blandning avpartiklar och gaser med olika ursprung. Halten och/eller skadligheten kan variera men längre tids exponering förhöga halter kan öka risken för luftvägsproblem eller hjärtkärlsjukdom.

Luftföroreningari stort har nu också klassats som cancerframkallande av IARC som är Värdshälsoorganisationenscancerinstitut (IARC 2016). På grunda av detta har många länder gränsvärden förhur höga halter som kan tolereras i uteluften. I Sverige är det Kommunerna ochNaturvårdsverket som ansvarar för att halterna inte överskrids (Naturvårdsverket 2018 a).

I Sverige har vi de flesta dagar relativt lite luftföroreningar men påmånga ställen runt om i världen är problemet mycket stort. Man kan ju lätt ocksåbli nedstämd när man idag kunnat visa att bortemot 90 procent av världens barnär exponerade för förorenad luft (The Guardian 2018). Vilka halter som finnsjust nu kan ses på hemsidan ”World AirQuality Index” där det kontinuerligt uppdateras data från närmare 10000platser runt om i Världen. Här finns även några svenska mätstationer och kanskeäven någon i närheten av där du bor.

Partiklar är en viktig del av luftföroreningarna ochluftens innehåll av partiklar som är så pass små att de når ned i lungorna mätsdärför regelbundet vid mätstationer i många städer (Naturvårdsverket 2018 b). Haltenav sådana partiklar brukar uttryckas som mikrogram per kubikmeter luft och detvärdet säger en del om hur stort problemet kan tänkas vara. Att känna tillpartikelhalten är alltså bra men den säger inget om risken att andas inpartiklar på en viss plats. Partiklar skiljer sig mycket åt, inte bara när detgäller storlek utan även när det gäller innehåll, sammansättning och förmågaatt irritera celler i luftvägarna. Olika typer av partiklar har därför ocksåolika toxisk effekt eller skadlighet och just detta är viktigt att ta hänsyn viden riskbedömning.

Man kan här säga att: Risk = Sannolikhet för en exponering x Toxisk effekt

För att kunna bedöma risken med att andas partiklar bör man alltså vetanågot om såväl sannolikheten att bli exponerad som hur pass toxiska ellerskadliga partiklarna är. Det sistnämnda vet man idag normalt inte och dettaberor framför allt på svårigheter med att systematiskt samla in partiklar ochsedan också att gå vidare med att analysera dem.

I en ny studie har vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping visatpå ett nytt och enkelt sätt att samla in partiklar som sedan analyserats (Nosratabadiet al 2018). Vi har då testat att utnyttjapartikelinnehållande filter från TEOM-mätstationer som idag finns i flerasvenska städer. Mätstationerna mäter endast luftens partikelhalt men de partiklarsom kommer in i instrumenten samlas även på filter. Det är sådana filter som vinu har utnyttjat och som varje månad under nästan två års tid har samlats in frånolika svenska städer och sedan skickats till laboratoriet. Väl här hos oss har en ny metodik för att lossa partiklarna från filtren tagits fram och de har sedananalyseras med avseende på olika faktorer som kan säga något om deras skadligaeffekt.

Referenser

Air Quality Index Länk till annan webbplats., karta som i realtid visar halterna av luftföroreningar vid bortemot 10 000 olika platser runt om i Världen.

Naturvårdsverket Luftföroreningar och dess effekter Länk till annan webbplats.(2018 a)

Naturvårdsverket Luftföroreningar – Fakta ompartiklar i luft Länk till annan webbplats. (2018 b)

Nosratabadi AR, Graff P, Karlsson H, Ljungman AG, Leanderson P. Use of TEOM monitors for continuous long-term sampling of ambient particles for analysis of constituents and biological effects. Air Qual Atmos Health Länk till annan webbplats. (2018).

The Guardian 90 % of world’s children are breathing toxic air Länk till annan webbplats., WHO study finds. 29 oktober 2018.

IARC (International Agency for Research on Cancer), Outdoor air pollution Länk till annan webbplats..

Video som beskriver projektet Länk till annan webbplats., AMM Linköping 2018

Text: Reza Nosratabadi och Per Leanderson, AMM Linköping

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600