arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Myndighet sprider kunskap om arbetsmiljö

Nyligen besökte jag myndigheten för Arbetsmiljökunskap i Gävle. Vi hade mycket intressanta diskussioner.

En gemensam utmaning är hur vi kan samverka och sprida kunskap om arbetsmiljö på bästa sätt. Vid mötet fick jag  berätta om hur vi arbetar med kunskapsspridning bland annat via den här bloggen.

För oss som har arbetat med arbetsmiljöfrågor under många år är den nya myndigheten efterlängtad. Att vi faktiskt har en myndighet vars roll är att sprida kunskap om arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Nedan kan du ta del av information om hur Mynak arbetar och vilka aktiviter som är på gång.

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (Mynak Länk till annan webbplats.) har alltså en samordnande funktion att samla in, sammanställa och förmedla forskningsgrundad arbetsmiljökunskap så att den blir lätt att ta till sig och användbar i praktiken. Dom sprider kunskap om vad god arbetsmiljö är och hur detta är kopplat till välmående medarbetare, produktivitet och attraktiva arbetsplatser.

När vi diskuterar uppdraget som Mynak har blir det tydligt att arbetsmarknadens parter behöver samverka för att skapa bättre arbetsmiljöer.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och startade 1 juni 2018. Myndigheten är placerad i Gävle och är en enrådighetsmyndighet som leds av generaldirektör Nader Ahmadi. Dom är för närvarande 15 heltidsanställda.

Myndigheten är organiserad utifrån enheterna Analys & Kommunikation samt Verksamhetsstöd. Till myndigheten finns 3 råd knutna:

 • Insynsråd
 • Kvalitetsråd
 • Verksamhetsråd

Mynaks ansvarsområde innefattar att:

 • Samla in, sammanställa och sprida kunskap
 • Utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken
 • Verka internationellt
 • Följa och främja företagshälsovårdens utveckling
 • Pågående regeringsuppdrag vid Mynak
 • Kunskap om framtidens arbetsliv

I regleringsbrevet för 2018 fick Mynak i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning inom området framtidens arbetsliv. Utifrån sammanställningen ska fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden utformas. Myndigheten ska också identifiera kunskapsluckor.

Projektet inleddes med en workshop i oktober med forskare inom området. Här kan du ta del av en 2-minutersfilm: "Framtidens arbetsliv – vad säger forskarna?" Länk till annan webbplats.

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Myndigheten ska sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Ett särskilt fokus ska vara på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kunskapssammanställningen ska bidra till arbetet med uppdraget om att sammanställa och redovisa friskfaktorer som kan mätas och följas över tid.

Organisatoriska friskfaktorer

Arbetsmiljöverket och Mynak ska sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.Arbetsmiljöverket och Mynak ska samverka med Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan och andra relevanta myndigheter.

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Mynak ska sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. Samverkan sker med branschföreningen Sveriges Företagshälsor och andra aktörer som i nuläget på något sätt är delaktiga i utbildning.

Riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovård

Mynak ska utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovård.Riktlinjerna håller just nu på att överföras i myndighetens regi och kommer inom kort att finnas på deras webbsida. Det finns en framtagen plan för hur kommunikationen till branschen ska ske.Innehållet i riktlinjerna kommer att bearbetas för att även kunna användas av arbetsgivare och i företagshälsovårdens kommunikation till arbetsgivare/kunder.

Riktlinjerna har under flera år tagits fram av forskare och arbetsmiljökonsulter som arbetar inom företagshälsan. Arbetet har letts av professor Irene Jensen vid Karolinska Institutet.

Samverkan

Efter vårt möte i Gävle så förstår jag varför samverkan är ett ledord för Mynak. De menar att de som samverkande funktion kan katalysera och tillsammans med övriga aktörer påverka arbetsmiljön i rätt riktning. Att de bidrar till att arbetet för ett friskare och mer hållbart arbetsliv får ett ökat fokus.

Under hösten har Mynak bedrivit ett intensivt arbete med att knyta kontakter med närliggande myndigheter, aktörer, nätverk, arbetsmarknadens parter, forskare och branschorganisationer. Dels för att identifiera myndighetens roll i relation till övriga aktörer på området, men även i syfte att utveckla effektiva processer för samverkan samt skapa en överblick av det befintliga forskningsläget inom arbetsmiljöområdet.

Tack för ett givande möte!

Tack för ett givande möte hos er på Mynak i Gävle. Vi ser fram emot samarbete i olika sammanhang när det gäller frågor som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Fakta om Mynak till blogginlägget har inhämtats från Petronella Wallin, kommunikatör vid Mynak. Tack!

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600