arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Satsa på din arbetsmiljö!

Låt 2018 bli året då vi satsar på att förbättra våra arbetsmiljöer. Tyvärr så skadar sig många på grund av för ensidig och hög arbetsbelastning.

Även om arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön så måste vi hjälpas åt för att uppnå förbättringar. Så min fråga till dig är;

Hur kan du bidra för att skapa en god arbetsmiljö på din arbetsplats? Hur ställer du krav på din arbetsgivare? Vem kan du samverka med?

Vi behöver absolut bli bättre på det förebyggande arbetet. Som ergonom och arbetsmiljöforskare delar jag här med mig av tips kring hur du kan förbättra din arbetsmiljö och förebygga belastningsrelaterade besvär.

Prioritet nummer ett är att satsa på systematiskt arbetsmiljöarbete och genomföra riskbedömningar på din arbetsplats. Värdera både individuella och organisatoriska faktorer som påverkar arbetsmiljön, det ger underlag för val av arbetsmiljöåtgärd.

Det är alltså viktigt att undersöka både fysiska och organisatoriska och sociala förhållanden samtidigt. Som anställd kan vi drabbas av hög arbetsbelastning som både orsakar stress och smärta i muskeler och leder. Alltså ta ett helhetsgrepp kring de faktorer i arbetsmiljön som kan påverka hälsan.

Det finns också arbetstagare som arbetar och lever med olika sjukdomar och funktionspåverkande tillstånd. De personerna kan behöva extra arbetsmiljöinsatser som exempelvis  arbetsanpassningar för att de ska klara av sitt arbete på ett bra sätt. Som arbetsgivare har du alltid ett rehabiliteringsansvar. Så, avsätt tid för rehabiliteringssamtal!

Utgå från det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomför en riskbedömning så får du svar på vilka riskmoment som finns på din arbetsplats. Det ger underlag för val av åtgärder.

Vill du förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats så är första steget att ni genomför en riskbedömning. Det är process som består av olika steg;

 • Undersöka
 • riskbedöma
 • åtgärda
 • kontrollera

Som arbetsgivare har du också en skyldighet och ansvar för att genomföra riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Nedan kan du ta del av 9 steg för hur ni kan skapa en god arbetsmiljö på din arbetsplats genom att satsa på riskbedömningar:

 1. Tydliggör syfte med riskbedömningen, bestäm hur insatsen följs upp.
 2. Planera och genomför arbete i samverkan med arbetsgivare, medarbetare, facklig företrädare och ergonom eller annan arbetsmiljökonsult.
 3. Beskriv vilka yrkesgrupper som ingår i kartläggningen och vilka arbetsuppgifter de utför. I en arbetsuppgiftskarta summeras arbetstid för respektive arbetsmoment.
 4. Undersökningen bör utgå från MTO perspektivet, dvs hur Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer påverkar varandra i arbetsplatssystemet.
 5. Vid undersökningen utgå från och använd Arbetsmiljölagen
 6. Använd Arbetsmiljöverkets föreskrifter bl.a. AFS 2012:2 om belastningsergonomi, samt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö samt andra specifika för branchen du arbetar inom.
 7. Välj metod i dialog med ergonom för att analysera riskfyllda och belastande arbetsmoment; frågeformulär, observation och/eller mätutrustning.
 8. Summera kartläggningen i en skriftlig rapport.
 9. Återkoppla resultat till alla medarbetare, gärna via utbildning för att gemensamt diskutera hur risker och arbetsorsakade besvär kan minska, arbetshälsan stärkas samt hur arbetsmiljön förbättras.

Sist men inte minst, i en kartläggning behöver man också synliggöra vad det är som funkar bra. Det som är bra ska vi göra mer av!

Riskbedömning bygger på samverkan

Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet bestämmer din chef tillsammans med dig och dina arbetskamrater vad som behöver åtgärdas direkt och vad som kan åtgärdas på sikt. Det kan handla om organisatoriska åtgärder eller investeringar i nya hjälpmedel och stolar som förbättrar arbetsmiljön och ergonomin för dig i vardagen. Ta gärna kontakt med din fackliga företrädare för att diskutera hur ni kan samverka för att driva dina arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt. Lyft frågorna via samverkansgrupp på din arbetsplats.

Kontakt med ergonom

Är ni intresserade av att genomföra en belastningsergonomisk riskbedömning kan du via din chef ta kontakt med en ergonom på din företagshälsovård. Du kan också rådfråga oss ergonomer som arbetar inom Arbets- och miljömedicin. Vi finns i  Linköping, Uppsala, Stockholm, Örebro,Umeå, Lund och Göteborg.  Ett annat alternativ är att kontakta  ergonom via fysioterapeuternas ergonomisektion.

Vi behöver även raster och pauser under arbetsdagen för att orka med. Vilka möjligheter har du till rast och paus under arbetsdagen?

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600