arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Skylla på individen eller anpassa arbetsmiljön?

Svårt att koncentrera dig? Har påminnelserna på mobilen blivit allt fler och anteckningarna i kalendern allt mer detaljerade?

Idag pratas det mycket om stress, livspusslet och höga krav med lite inflytande. Något som påverkas av denna stress är våra kognitiva funktioner – alltså vår uppmärksamhetsförmåga, vårt minne och hur vi tolkar omvärlden. Dessa förmågor skiljer sig mellan individer, men de påverkas även av den miljö vi befinner oss i och de krav som ställs på oss.

Enligt en uppskattning från Arbetsmiljöverket kommer cirka en femtedel till en tredjedel någon gång under vårt yrkesverksamma liv drabbas av kognitiva funktionsproblem. Men för vissa är detta en mer permanent utmaning. Hur är det för de som har en permanent påverkan på kognitionen – som exempelvis ADHD?

Vad och hur vi jobbar har förändrats – numera jobbar alltfler med att processa information framför en datorskärm.

De senaste decennierna har det skett stora försändringar arbetslivet. Vi lever i ett så kallat ”informationssamhälle” och både det arbete vi utför och de hjälpmedel vi använder ställer allt högre krav på våra kognitiva funktioner. Att få problem med detta kan alltså påverka vårt arbete rätt rejält.

Idag befinner sig många personer med ADHD utanför arbetsmarknaden. Detta beror inte på att de inte kan utföra de arbeten som finns, utan snarare att det många gånger saknas förutsättningar som är gynnsamma. Enligt Socialstyrelsen är det fastslaget att ADHD ”kan vara en uttalad belastning och ett verkligt handikapp”. Utmärkande drag som de flesta säkert känner igen är svårigheter att koncentrera sig, reglera sig aktivitetsnivå och hämma sina impulser. På en arbetsplats kan detta visa sig på olika sätt.

Det kan exempelvis göra det svårt att:

 • Hålla deadlines pga svårigheter att uppskatta hur lång tid en uppgift tar
 • Koncentrera sig pga för mycket intryck
 • Sitta still pga för lite intryck

Det kan även bryta mot sociala normer genom att:

 • Avbryta när någon talar
 • Prata för högt
 • Missa tider

Att skilja sig från mängden kan ställa krav på anpassningar.

Trots dessa utmaningar är det många personer med ADHD som klarar sig fint på arbetsmarknaden och många diagnosticeras inte förrän i vuxen ålder. Man kan ha haft olika strategier som stöttat upp, men en dag inte klarar arbetet längre på grund av för höga krav. Det är inte helt ovanligt att det är i samband med sjukskrivning som en ADHD-problematik uppmärksammas.

I Sverige säger vår arbetsmiljölag att arbetsförhållanden ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Idag är medicinering den vanligaste behandlingen för ADHD och det finns även kurser där man kan öva upp vissa färdigheter för att bättre klara sig i vardagen. Men något som lätt glöms bort är de anpassningar man kan göra i miljön.

Professor Gary Kielhofner har påpekat att funktionshinder kan elimineras genom att miljön görs tillgänglig och anpassas så att den erbjuder rätt typ av stöd för individen. På så sätt existerar ett funktionshinder bara i den mån miljön är begränsande för individen. Konsekvenserna av funktionsnedsättningen ADHD kan alltså i en krävande miljö bli ett hinder för arbetet, men med rätt anpassningar kan de försvinna.

Några generella tips för att anpassa miljön för någon med ADHD kan vara:

 • Tydliga krav och arbetsuppgifter
 • Flexibla tidsramar
 • Varierande, men avgränsade uppgifter
 • Checka av.

Personer med ADHD kan ha svårt att begränsa sig själva. Prioriteringsstöd och att hjälpa till att sätta ”stopp” kan ibland vara nödvändigt.

Dessutom finns det många fördelar med ADHD. I rätt miljö kan man dra stor nytta av typiska styrkor som kreativitet, snabbtänkthet, ”hyperfokus” och uppriktighet. Vill man ha någon som ”tänker utanför boxen” är detta en grupp där man verkligen kan finna det man söker. Att vara snabbtänkt och lite okonventionell kan vara en fördel i många situationer.

Med rätt anpassningar kan alla medarbetares styrkor framhävas.

Tips till dig som arbetstagare

Om du har en funktionsnedsättning har din arbetsgivare en skyldighet att göra anpassningar för att stötta dig. Dock gäller inte skyldigheterna enligt lagen om diskriminering så länge arbetsgivaren inte känner till din problematik. Du har ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare om en diagnos om du inte vill, men med en förstående arbetsgivare kan det leda till stora förbättringar.

Tips till dig som arbetsgivare

Kom ihåg att samma diagnos kan ta sig olika uttryck hos olika personer. För att få till lyckade anpassningar – börja med att undersöka din medarbetare specifika styrkor och utmaningar. Det är även hjälpsamt att läsa på och lära sig mer om ADHD om du har en medarbetare som har ADHD.

Värt att begrunda är att vi alla har variationer i vår kognitiva förmåga och även påverkas av miljön och dess krav på oss. Detta innebär att problemen och lösningar på dessa är giltiga och viktiga för oss alla, oavsett kognitiv funktionsnivå. Detta gäller till exempel de generella råden för att anpassa arbetsplatsen – detta är principer som alla vinner på och mår bättre av.

Det finns mycket mer att läsa på detta ämne, bland annat drog Riksförbundet ”Attention” igång projektet ”ADHD på jobbet” 2015, ett projekt som kommer fortlöpa fram till nästa vår. Projektet drivs med bidrag från Allmänna arvsfonden, och i samarbete med företaget Misa som hjälper personer med arbetshinder, och föreningen Rappa som organiserar psykologer hos Arbetsförmedlingen.

För den som är mer nyfiken på hur man kan öka sin förståelse och vända ADHD till en fördel utkommer en bok på detta ämne nu i höst. Boken är skriven av Anders Hansen, överläkare i psykiatri, som även är författare till den populära boken ”Hjärnstark”. Då den inte kommit ut än kan jag varken rekommendera eller ge tummen ner för boken – men jag hoppas den erbjuder intressant läsning i höstmörkret!

Text: leg. Psykolog Lina Viita, Arbets- och miljömedicin, Linköping

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600