arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hur svårt kan det vara?

Ja, hur svårt kan det egentligen vara att satsa på förebyggande arbetsmiljöarbete?  Jag är glad för att det finns så många goda exempel runt om i Sverige med engagerade chefer som satsar  på ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Men, tyvärr så finns det också många arbetsplatser som inte satsar, där ohälsa uppstår på grund av osund arbetsbelastning och där intresset för arbetsmiljöfrågor är lågt.

Min fråga till dig är: hur jobbar ni för att skapa en sund och säker arbetsmiljö på din arbetsplats? Nedan kan du ta del av nio konkreta tips på hur ni kan satsa på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Som ergonom är jag ofta ute på arbetsplatser inom olika branscher. Jag kan konstatera att många arbetsgivare inte tar ett aktivt arbetsmiljöansvar baserat på systematiskt arbetsmiljöarbete. Och alltför få tar faktiskt hänsyn till anställdas olika fysiska och psykiska förutsättningar de har för att utföra arbetet.

Handen på hjärtat, när kontaktade du som chef senast en företagshälsovård och diskuterade hur du kan satsa på förebyggande arbetsmiljöåtgärder på din arbetsplats?

På vår enhet, Arbets- och miljömedicin i Linköping, träffar vi varje vecka personer som har skadat sig på grund av osund belastning i arbetet.  Arbetsskadestatistiken talar sitt tydliga språk, varje år skadar sig 1000-tals i arbetet på grund av belastningsfaktorer, sociala och organisatoriska faktorer samt fysikaliska faktorer. Något som framför allt orsakar muskulära besvär och psykisk ohälsa.

Statistik från Arbetsmiljöverket 2015 visar att arbetslivet orsakade:

  • 33 203 Arbetsolyckor med sjukfrånvaro (inklusive dödsolyckor)
  • 12 365 Arbetssjukdomar
  • 61 961 Arbetsolyckor utan sjukfrånvaro
  • 10 525 olyckor som skett under färd till eller från arbetet

"Vissa dagar känner jag mig både maktlös och förbannad över alla arbetsskador som uppstår i arbetslivet – vi måste få en förändrad attityd – vi måste påverka systemen"

Som chef har du yttersta ansvaret för arbetsmiljön – för att uppnå en sund och säker arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning  krävs samverkan och massor av dagligt fotarbete.

Det finns en hel del  vi kan göra på våra arbetsplatser för att förebygga arbetsorsakade besvär och sjukdomar. Här får du nio konkreta tips på vad du som chef kan göra tillsammans med dina medarbetare för att satsa på ett aktivt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

9 tips för ett  hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Utgå från arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ger dig som chef möjlighet att strukturerat arbeta med riskbedömningar och riskhantering, både när det gäller medarbetares fysiska och psykiska hälsa.

Ta del av de allmänna föreskrifterna som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:01); Belastningsergonomi (AFS 2012:2), Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). På arbetsmiljöverkets hemsida finns fler viktiga branschspecifika föreskrifter.

Definiera din arbetsgrupp. Vilka yrkesgrupper ingår? Vilka arbetsgifter utförs? Har någon medarbetare behov av anpassningar i arbetet? Fundera på hur ni kan lyfta jämställdhetsfrågorna.

Samverka! Skapa förutsättningar för ett förebyggande arbetsmiljöarbete genom att göra dina anställda delaktiga i arbetsmiljöfrågorna. Diskutera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar och definitivt på samverkansgruppen. Formulera hur ni vill arbeta och vad ni vill uppnå.

Genomför en arbetsmiljökartläggning och riskbedömning, gärna i samverkan med företagshälsovården och HR-konsult. Kartläggningen ger ett bra underlag till en handlingsplan och val av arbetsmiljöåtgärder. Summera kartläggningen i en skriftlig rapport. Som chef återkopplar du resultatet till samtliga anställda, gärna via arbetsmiljöutbildning.

Diskutera gemensamt hur risker och arbetsorsakade besvär kan minska och arbetshälsan stärkas. Se över i handlingsplanen vad som behöver åtgärdas. Det kan handla om organisatoriska åtgärder eller investeringar i nya hjälpmedel.

Fatta beslut och skapa förutsättningar  som ger medarbetare ett varierat arbetsinnehåll, där medarbetare har inflytande i arbetet och får stöd av dig som chef och sin arbetsgrupp. Inom vissa yrken är arbetsställningarna ofta både ensidiga och belastande.

Genomför riskbedömningar så vet ni vad som behöver åtgärdas. Samverka med skyddsombud, fackliga företrädare och företagshälsovård. Beställ förebyggande arbetsmiljöinsatser.

Glöm inte bort att också synliggöra vad det är som funkar bra på arbetsplatsen. Det som är bra ska vi göra mer av! Målet är att du som chef skapar en säker arbetsmiljö med sund arbetsbelastning tillsammans med dina medarbetare, gärna i samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare. Då producerar vi som bäst på våra jobb.

Lycka till med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Läs gärna mer på Arbetsmiljöverkes hemsida Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600