arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Problemlösning vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Har du drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa som har orsakats av förhållanden i ditt arbete? Finns det en risk för att du blir sjukskriven? Eller är du sjukskriven just nu?

Välj då inte bara åtgärder som lindrar dina symtom, utan se till att du också får åtgärder som innehåller konkreta lösningar på de arbetsrelaterade problemen som faktiskt bidragit till din ohälsa. Sök stöd av din chef, din fackliga företrädare och be om expertstöd och åtgärder från företagshälsan.

Problemlösande samtal kan användas som en insats från företagshälsan i samverkan med dig och din arbetsgivare. Det kan handla om  både individuella och organisatoriska åtgärder som kan vara en hjälp för dig att t.ex. minska arbetsbelastning och din upplevelse av stress.

Förra året kom riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen från företagshälsans riktlinjegrupp. Där rekommenderas bl.a. att problemlösande samtal kan användas som en insats från företagshälsan i samverkan med dig som anställd och din arbetsgivare. Nedan kan du läsa mer om detta. I slutet av detta blogginlägg finner du också information om kursen ”Problemlösning vid stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet”. Det är hög tid, för dig som arbetar med dessa frågor, att anmäla dig nu om du vill delta. Kursen som äger rum i Linköping i februari 2017.

Två framgångsfaktorer har fastställts för återgång i arbete efter sjukskrivning vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Den första framgångsfaktorn är att arbetsplatsen ska vara involverad. Den andra är att åtgärderna bör innehålla lösningar på arbetsrelaterade problem. Här kan lämpligtvis arbetsgivare, arbetstagare och företagshälsan samverka för att finna hållbara lösningar.

Varje anställd som blir sjukskriven har sin livssituation. Vi har olika förutsättningar med krav som ställs och stöd som finns i våra arbeten. Självklart kan den psykiska ohälsan orsakas av faktorer både i och utanför arbetet och ibland av båda delarna. Ofta är det svårt att särskilja olika faktorers inverkan.

Ta gärna stöd av din arbetsgivare och arbetskamrater, diskutera hur du kan hantera kraven i arbetet.

Diskutera med din arbetsgivare om du via företagshälsan kan söka stöd för att få samtal och bedömning kring den arbetsorsakade ohälsan som du upplever.

Företagshälsan kan erbjuda utredning av din hälsa och din arbetssituation. Via forskningen rekommenderas att problemlösningsbaserad samtalsmetodik användas. Syftet med problemlösningsbaserad samtalstek­nik är huvudsakligen att du som anställd ska delta och själv komma fram till förslag på lösningar. Målet är att du även i framtiden ska kunna tillämpa tekniken för att lösa problem på ett bättre sätt.

I samtalen är det är viktigt att ni lyfter både hinder och möjligheter för hur du ska kunna klara vardagsli­vet, inklusive arbetet och balansen mellan krav och förmåga. Som betonats tidigare innefattar psykisk ohälsa oftast hela livssituationen i relation till din förmåga och förutsättningar att hantera den. Arbetsplatsnära insatser handlar alltså inte bara om att göra förändringar på arbetsplatsen utan även om att identifiera de resurser och förmågor som du som du som anställd behöver stärka och träna för att hantera arbete och privatliv.

Anpassningar av arbetet kan vara temporära eller varaktiga och bedöms utifrån dels den problem­analys som genomförs, men också utifrån dina behov som anställd och vilka förutsättningar du har för att klara av arbetet.

Efter den första utredningen genomförs ett planeringssamtal så snart som möjligt där du som anställd, din närmaste chef och ansvariga på företagshälsan deltar. Mötena hålls med inriktningen problemlösnings­baserad samtalsmetodik. Det innebär att du som anställd ska var aktiv i problemformulering och åtgärds­förslag. Företagshälsans roll är att fungera mer som samtalsledare och rådgivande expert till dig som anställd och till dig som är chef.

Många söker sig till naturen för att få återhämtning. Lika viktig är att vidta åtgärder på själva arbetsplatsen som kan minska den stressrealterade problematiken för dig som medarbetare.

Viktigt är att de separata mötena följs upp med ett gemensamt möte där man samtalar utifrån det underlag som skapades vid de enskilda mötena. Det mötet är i första hand till för att skapa en gemensam bild av vad du som anställd klarar och inte klarar i nuläget, behandlingsmöjligheter, förhållanden på arbetet, prognos samt för att underlätta fortsatta kontakter och samarbete mellan dig som arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsa. Målet är att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsförmåga.

Ett möte på själva arbetsplatsen och ett samtal med närmas­te chef kan ge avgörande information om samband mellan arbetsmiljö och den förmåga du har som anställd. Det är inte bara din egen förmåga utan också din upplevelse av relationer till dina arbetskamrater, din chef och din arbets­miljö som har stor betydelse vid val av åtgärder.

Texten ovan baserar sig på fakta från ”Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen”, framtagen av professor Irene Jensen och företagshälsans riktlinjegrupp, se bild nedan.

Jag avslutar det här blogginlägget med att tipsa om en kurs för dig som arbetar inom företagshälsan eller för dig som arbetar som rehabsamordnare.

Kurs: ”Problemlösning vid stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet”

Karolinska Institutet ger i samverkan med Arbets- och miljömedicin i Linköping en utbildning i ”Problemlösning vid stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet”. Kursen är unik i sitt slag i Sverige och har fått stor uppskattning från tidigare deltagare.

Kursen äger rum i Linköping den 6-7 februari 2017 och inkluderar en uppföljningsdag den 26 april.

Kursens mål är att deltagarna ska lära sig en metod som är till praktisk hjälp vid problemlösningssituationer med anställda eller chefer. Detta kan öka tryggheten hos konsulten vid denna typ av samtal och ge ett bättre resultat för arbetsgivare och anställd. Docent Gunnar Bergström och jag är kursansvariga för kursen i Linköping.

Målgrupp: Kursen riktar sig till arbetsmiljökonsulter verksamma inom företagshälsovården samt till rehabsamordnare m.m. Olika professioner är välkomna.

Arbetsgruppen som  utvecklade  riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen i samverkan med forskare och parter. I företagshälsan riktlinjegrupp har både forskare och verksamma inom företagshälsan medverkat: Irene Jensen, ordförande, Christina Björklund, Helena Börjesson, Bodil Carlstedt-Duke, Emma Cedstrand, Marie Dahlgren, David Isaksson, Ebba Nordrup, Bo Renström, Jessica Wendel, Charlotte Wåhlin och Carl Molander.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600