arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hälsokontroller förebygger vibrationsskador

Vibrationsskador i händerna handikappar och kostar.

I mitt arbete som läkare på Arbets- och miljömedicinska kliniken träffar jag många patienter som arbetar inom olika branscher och som ofta har uttalade vibrationsskador i händerna. De flesta har tyvärr inte haft några regelbundna hälsokontroller med inriktning på vibration enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivarna har sällan anlitat någon företagshälsovård, trots att det är rekommenderat att dessa kontroller ska ske regelbundet via Företagshälsovården. Det är verkligen ett observandum! Arbetsgivare fullföljer tyvärr inte sitt arbetsmiljöansvar.

Tillsammans kan vi förebygga arbetsorsakade vibrationer i hand och arm.

Man kan för övrigt ofta se en dålig följsamhet hos olika företag av lagstadgade hälsokontroller gällande andra typer av exponeringar som arbetstagare utsätts för i arbetslivet. Hur gör ni på din arbetsplats? Förebygger ni arbetsorsakade besvär?

Vibrationsskador i händerna handikappar och kostar

!

En etablerad vibrationsskada innebär oftast stora begränsningar och besvär i vardagen för de drabbade. Det är många som kan drabbas då det är cirka 400 000 arbetare i Sverige som arbetar med handhållna vibrerande verktyg minst en fjärdedel av arbetstiden. Cirka 35 000 arbetare med vibrerande verktyg är dagligen exponerade för vibrationsnivåer över insatsvärdet. På grund av besvären sjukskrivs cirka 10 000 arbetare mer än 30 dagar per år. Varje år anmäls mellan cirka 250-300 vibrationsskador i händerna som arbetsskada.

Om fler följde arbetsmiljölagen skulle vibrationsskadorna i arbetslivet minska!

Genomför hälsokontroller regelbundet

Som läkare förespråkar jag att hälsokontroller genomförs regelbundet och att dessa följs upp. Se till att en riktad läkarkontroll genomförs innan arbetstagaren påbörjar sitt arbete. Sedan med högst 3 års mellanrum där varannan kontroll kunde genomföras av exempelvis en sjuksköterska med hjälp av en hälsoenkät. Glöm inte att inkludera övriga belastande arbetsmoment då vibrationsskador ofta förekommer tillsammans med andra överbelastningsskador.

Hur är det i verkligheten?  

I praktiken verkar det så att många arbetsgivare inte följer rutiner och rekommendationer gällande hälsokontroller utan slarvar med dessa. Orsaken är ibland bristfällig kunskap om risker och gällande arbetsmiljöregler. Det kan också handla om kostnader med fokus på arbetsprestation och arbetsutförande med låga kostnader utan några arbetsbortfall.

Vad tycker experterna?

Det finns många andra läkarkollegor och andra experter i området som också tycker att dagens föreskrifter gällande hälsokontroller för vibrationsexponerade har brister och räcker inte riktigt för att skydda någorlunda effektivt arbetstagarnas hälsa. Jag anser verkligen att en skärpning gällande många lagstadgade hälsokontroller skulle behöva göras.

Ett patientfall från verkligheten

För att ge dig en bild hur det kan vara kommer jag att beskriva översiktligt ett verkligt patientfall som jag har träffat på Arbets- och miljömedicinska kliniken. Han har uttalade vibrationsskador i händerna. Tyvärr hade han tidigare inte  gjort några riktade vibrationshälsokontroller.

En snickares arbetsbelastning

Kan ni framför er se en 44 årig snickare som är helt frisk. Han tränar regelbundet, har aldrig rökt tobak men han snusar. Trots sin unga ålder har han en lång erfarenhet inom byggbranschen. Sedan ca 20 år tillbaka har han arbetat som snickare inom olika byggföretag. Redan från dag ett har han varit utsatt för kraftigt vibrerande handverktyg.

”Det är en kultur i byggbranschen att jobba mycket och bita ihop – gränsvärden respekteras ej och arbetspass kan vara upp till 12 timmar”

Under åren 2002-2009 i samband med bygg- och snickeriarbeten i Stockholm har patienten arbetat långa dager, oftast 11,5 – 12 timmars arbetspass för att kunna ta tidig helg. Detta har inneburit många gånger att patienten har haft mycket koncentrerat vibrationsarbete med starkt vibrerande verktyg under många timmar per arbetspass.  Långt över rekommenderade gränsvärden.

Vad har snickaren för hälsobesvär?

Sedan 5 år tillbaka haft tilltagande besvär med ökad känslighet för kyla med stickningar, och stela fingrar. Sedan ca 2 år tillbaka tilltagande besvär med vita fingrar som under senaste året återkommit regelbundet även vid temperaturer under 10 + grader. Han känner sig mycket besvärad, mycket begränsad i sin vardag på grund av sina besvär.

Vissa företag där patienten har arbetat har varit anslutna till företagshälsovården. Men trots det så har patientendock inte haft några planerade vibrationskontroller via företagshälsovården tidigare. Första gången var faktiskt förra året. Den senaste gången då patienten aktivt sökte själv på grund av sina besvär blev han remitterad till Arbets- och miljömedicinska kliniken.

Vita fingrar är ett tecken på vibrationsskada

När jag som läkare träffar och undersöker patienten uppvisar han påtagliga besvär. Det är en tydlig klinisk bild som överensstämmande med uttalad vibrationsskada i båda händerna i form av vita fingrar och handflator.

Till den här patienten som jag har berättat om har vi gett rekommendationen att han helst ska undvika fortsatt arbete med vibrerande verktyg. Som alltid brukar vi avråda från användning av tobak i syfte att inte riskera försämring av besvären. I de här fallet och i andra fall med en etablerad vibrationsskada i händerna, blir det aktuellt med omplacering och omskolning samt en arbetsskadeanmälan.

Hur kan vi gemensamt förebygga besvär?

Vi kan konstatera att det går att förebygga vibrationsskador i händerna. Jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna, samverka med företagshälsovården och tidig upptäckt av skador kan faktiskt rädda från stora besvär i händerna.

Utgå från arbetsmiljölagen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och använd föreskrifterna. Se till att anställda erbjuds hälsokontroller med uppföljning.

7 tips för att förebygga vibrationsskador

 1. Uppmana din arbetsgivare att i samverkan med fackliga företrädare fortlöpande arbeta med ett långsiktigt och systematiska arbetsmiljöarbete enligt lag och föreskrifter.
 2. Genomför regelbundna skyddsronder med riskvärdering av respektive arbetsuppgifter, arbetsmoment. Följ också upp så att rutiner fungerar i praktiken.
 3. Erbjud hälsokontroller med uppföljning till alla arbetstagare som arbetar med handhållna vibrerade verktyg enligt arbetsmiljöverkets föreskrift. Det ska ske både innan anställning och fortlöpande.
 4. Genomför rutinkontroller gällande insatsvärde och gränsvärden för vibrationer. Utveckla arbetsrutiner med följsamhet gällande arbetstiden för respektive verktyg, varje arbetsdag.
 5. Genomför riktade tekniska och ergonomiska kontroller vid exponering av handhållna vibrerande verktygen med hjälp av arbetsmiljöingenjör och ergonomer. Det behöver genomföras av arbetsgivare framför allt inom byggbranschen, motorindustrin, monteringsbranschen och verkstadsindustri.
 6. Anlita expertis innan inköp av vibrerande verktyg, satsa på nyare verktyg med lägre vibrationsnivåer och med avvibrerings utförande.
 7. Anlita företagshälsovården. Arbetsgivare bör fortlöpande med hjälp från företagshälsovården sprida kunskap till alla arbetstagare som arbetar med vibrerande verktyg.

Ta gärna del av följande litteratur om du vill läsa mer:

Arbetsmiljöverkets författningssamling, Medicinska kontroller i Arbetslivet, AFS 2005:6. –Arbetsmiljöverkets författningssamling, Vibrationer, AFS 2005:15.Internetmedicin: Vibrationsskador i hand och armLäkartidningen: ABC om vibrationssakdor FHV metodik: Medicinska kontroller vid vibrationsexponering hand och arm

Text: Blerim Krapi, specialistläkare vid AMM i Linköping.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600