arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vad är det som luktar i bilen?

Ofta upplevs lukten i nya bilar som behaglig. Det finns dock personer som inte kan tolerera den höga halten av kemiska ämnen.

Forskningsresultat visar att nivåerna av VOC, PBDE och ftalater i nya bilar kan vara mycket höga, till och med högre än i inomhusmiljöer. Halterna blir lägre med tiden när bilen blir äldre. Under sommarmånaderna kan dock nivåerna stiga igen om det blir varmt i kupén. Kupéns innertemperatur och antalet dagar efter leverans är alltså viktiga faktorer som påverkar koncentrationen av kemiska ämnen.

De kemiska ämnena består av flyktiga organiska föreningar (VOC), inklusive formaldehyd, polybromerade difenyletrar (PBDE) som används som flamskyddsmedel och ftalater.  Ämnena avges från material och ytbehandlingsmedel som finns i bilen såsom plast, trä, läder, textilier, sittdynor, lim och tätningsmedel. 

VOC avdunstar lätt och påverkar människors hälsa negativt. Dessa ämnen kan förvärra allergier och astmasymtom och orsaka öga- näs- och halsirritation, hosta, huvudvärk, allmänna influensaliknande symtom och hudirritationer.

Vad är VOC?

Flyktiga organiska föreningar (VOC) är kemikalier, som under vissa förutsättningar kan avdunsta till luften, därav uttrycket flyktiga. Organiska föreningar ingår ofta i material och produkter som används inne i bilar. Rengöringsprodukter och processer som används i bilar innehåller också föreningar som kan avge VOC. Metaller och glas kan dra till sig VOC under perioder av höga koncentrationer. I ett senare skede kan de avge VOC i kupén.

Upp till 1000 olika flyktiga organiska föreningar kan finnas i inomhusmiljön, där vuxna och barn inandas dem. Långvarig exponering även för små mängder av flyktiga organiska föreningar, kan inverka negativt på hälsa.  Barn löper större risk att utveckla hälsoproblem när de exponeras.

I vissa delar av världen har man etablerat en högsta gräns av totala mängden flyktiga organiska ämnen (TVOC) som får förekomma i inomhusluften. Gränsen är satt till 500 mikrogram/m3.

I olika studier har man intresserat sig för TVOC-mängder i olika bilmodeller och fabrikat. Halterna i en studie var så höga som 6400 mikrogram/m3 i någon bilmodell, men i flertalet av bilarna var halterna högre än vad som är vanligt i inomhusmiljö. I en annan studie hade en ett år gammal bil 8700 mikrogram/m3 i TVOC-halt!

En japansk studie identifierade 162 enskilda VOC- ämnen. Bland dessa var många alifatiska och aromatiska kolväten. TVOC koncentrationen inne i en ny bil var cirka 14000 mikrogram/m3 i denna studie.

Vad gör biltillverkarna för att minska nivåerna av VOC?

Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) har sedan länge uttalat att de vidtar frivilliga åtgärder för att minska halterna av flyktiga organiska ämnen (VOC) inuti fordon. JAMA har etablerat en ny metod för mätning av VOC-koncentrationer i fordon baserat på forskning som fokuserar på faktiska användningsförhållanden. JAMA koncentrerar sig på 13 kemiska ämnen, inklusive toluen och formaldehyd. De vill att kriterierna överensstämmer med motsvarande riktvärden för inomhusmiljön.

Dessa frivilliga begränsningar tillämpas på nya personbilsmodeller. JAMA har vidtagit olika åtgärder för att minska VOC-användning, såsom att ersätta flyktiga lösningsmedel i lim och färger med vattenbaserade lösningsmedel och, om möjligt, eliminera användningen av lösningsmedel helt och hållet.  Man samarbetar med tillverkare av delar och material för att uppnå en övergripande strategi för detta ändamål. Tillverkare har ändrat på dörrklädsel, säten och mattor. Låga VOC-nivåer har blivit ett viktigt försäljningsargument.

Många biltillverkare har idag insett att arbetet med sänkta VOC-koncentrationen kan ge marknadsfördelar. Konsumenterna har blivit mer medvetna om farorna som orsakas av exponering för VOC, PBDE och ftalater och välja bilmodeller som har lägre utsläppsnivåer.

Vad kan du själv göra?

Det viktigaste är att ventilera kupén med frisk luft.

När du står i begrepp att köpa en bil är det bra om du frågar om mängden kemiska ämnen inne i bilen. Om vi utnyttjar vår konsumentkraft, så kommer biltillverkarna att uppfatta att det finns marknadsfördelar med att göra kupén mer miljövänlig.

Text: Jan Andersson, kemist på Arbets- och miljömedicin, Linköping

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600