arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Kemiska ämnen i sjuka hus

Varför ska vi mäta vad som finns i luften? För att kontrollera mängden emissioner samt vilka typer av kemiska emissioner som finns.

Detta kan ge en indikation om vad som utgör ett eventuellt problem i inomhusmiljön. Det kan t ex vara dålig ventilation, fukt eller emissioner från byggnadsmaterial.

Hur kan man mäta?

Provtagning av flyktiga organiska ämnen i en förorenad byggnad sker genom uppsamling på adsorbenter.

Provtagningen kan ske på flera olika sätt, diffusionsprovtagning eller pumpad provtagning. Provtagning kan också göras på materialprover.

De olika provtagningsmetoderna kompletterar varandra och vilken typ av provtagning man skall välja, beror på vilken frågeställning man vill besvara med mätningen.

När man vill undersöka en förorenad byggnad under en längre tid används diffusionsprovtagning. Vill man däremot undersöka byggnaden under en kortare period görs en pumpad provtagning.

Utrustning för luftprovtagning med Tenax-rör

Vid mätningen tar man minst 3 prover. Ett prov där man upplever problem i byggnaden. Ett där man upplever bättre inomhusmiljö samt ett referensprov utomhus för att kontrollera kvalitén på den luft man ventilerar lokalerna med.

Pumpad provtagning kan användas när man vill undersöka ett specifikt problem. Vid pumpad provtagningen är provtagningstiden kort, normalt c:a 45 – 60 min, vilket påverkar provtagningen mer av tillfälliga aktiviteter som t ex städning.

Pumpad provtagning används även vid så kallad riktad provtagning t ex inne i konstruktioner.

Vad är VOC-analys?

Med denna analys mäts VOC (volatile organic compounds) flyktiga organiska föreningar.

Provtagningsrören innehåller ett material som VOC-ämnen kan fastna på, en s.k. adsorbent (tenax). De ämnen som analyseras med hjälp av en gaskromatograf med masspektrometrisk detektor (GC-MS), har en kokpunktsintervall mellan ca 50-250°C). Den totala VOC-halten (TVOC) beräknas, och de ämnen som finns i provet identifieras. Kvantifiering bestäms som toluenekvivalenter.

I Sverige är TVOC- halten vanligen mellan 50 och 300 µg/m3

Totalhalten flyktiga organiska föreningar i luftsprover är ett värde, som ännu inte kan kopplas till hälsobesvär.

Kromatogram, där varje topp motsvarar ett ämne som fastnat på Tenax-adsorbenten vid provtagning av inomhusluft.

Vaför ska man mäta VOC i inomhusluften?

Nivågränsvärden för arbetsmiljö – AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden grundas på toxikologisk kunskap och samhällspolitisk avvägning. Hygieniska gränsvärden kan inte användas som riktvärden i förorenade byggnader. Inga gränsvärden finns i Sverige för bostadsluft.

Analysen ger en allmän uppfattning av luftkvaliteten i byggnaden i förhållande till uteluften. Olika ämnen såsom oljor, aromater, terpener, halogenkolväten, glykoletrar, ftalater och klorfenoler identifieras. Analysen kan identifiera problem som ex lukter, bilavgaser, emissioner från byggnadsmaterial och materialnedbrytning.

Metodens fördelar är bl. a att många ämnen kan mätas och automatisk prov-hantering som är kostnadseffektiv. Provtagningsrören kan användas gång på gång.

Det är viktigt att vara medveten om att de ämnen som analyseras i luftprover inte direkt kan kopplas till hälsobesvär. Analysresultatet kan däremot, tillsammans med andra undersökningar, användas för att indikera skador i byggnader. Dessa skador kan i sin tur eventuellt vara orsak till människors besvär när de vistas i lokalerna.

Om du vill veta mer så läs gärna vårt Nyhetsblad från år 2013 om sjuka hus och hälsoeffekter av att vistas i fuktskadad byggnad.

Har du funderingar kring den inomhusmiljön du vistas i, om friska respektive sjuka hus, är du välkommen att skriva dina frågor på bloggen.

Text: kemist Jan Andersson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600