arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hallå där Elin Vidlund

Elin bytte nyligen jobb från undervisning och forskning på Karolinska Institutet till Arbetsmiljöverket och rollen som sakkunnig inom ergonomi och MTO (Människa-Teknik-Organisation).

Vad jobbar du med just nu?

— Det är väldigt blandat men en hel del med EU-kampanjen om att förebygga belastningsbesvär. I höst har vi tillsyn på olika arbetsplatser med fokus på stillasittande arbete. Jag tar fram material, planerar utbildning och andra aktiviteter i anslutning till det.

Jag är också involverad i arbetet med jämställdhetsintegrering. Jag har blivit väldigt intresserad av jämställdhetsaspekten sedan jag var med som forskare i en studie som handlade om belastning i matbutiker utifrån ett genusperspektiv.

Kvinnor är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken och har mer belastningsbesvär än män. Det finns en förklaring i att kvinnor och män traditionellt arbetar i olika yrken med olika belastningar. Med den här studien ville vi undersöka varför män och kvinnor äveninom samma yrke tenderar att göra olika saker på jobbet, och vilka konsekvenser det får i form av fysiska och mentala belastningar.

Vi intervjuade chefer och medarbetare i matbutiker och mätte arbetstagarnas arbetsställningar, arbetsrörelser, puls med mera. Vi såg en väldigt tydlig uppgiftsfördelning. Kvinnor jobbade mer i kassa och postlucka, alltså med kundnära uppgifter. Män jobbade mer på golvet, de kanske lyfte mer tungt men de hade också större frihet. Mejeriavdelningen är exempelvis kraftigt mansdominerad med upp emot 180 lyft/timme.

Slutsatsen är att båda könen skulle vinna på att man i högre utsträckning fördelade arbetsuppgifterna mer jämt mellan kvinnor och män.

Det är också intressant att både medarbetare och chefer är medvetna om de risker som finns när man jobbar på golvet och lyfter tungt. Men många kvinnor berättar också om hot och sexuella trakasserier i kassan vilket inte uppmärksammas på samma sätt”.

Vad menas med att du är MTO-expert?

MTO står för Människa Teknik Organisation och är ett slags systemtänk där dessa tre samverkar och samspelar. Det finns förutsättningar hos människan att förhålla sig till, det kan vara ålder, kunskap, egenskaper, ohälsa. Tekniken kan handla om arbetsutrustning, belysning, hjälpmedel, arbetskläder. Organisation handlar till exempel om arbetsfördelning, arbetstider, krav, kontroll, stöd, inflytande, riskbedömning.

Med ett helhetstänk vidgas perspektivet vid riskbedömning av arbetsmiljön. I exemplet med belastning i matbutikerna kan man se att belastningar är beroende av arbetsfördelning, alltså ett organisatoriskt problem.

Vad skulle du bestämma om du fick vara kung för en dag?

Jag har en vision om ett arbetsliv som är hälsofrämjande, där både den fysiska kroppen och den mentala knoppen får tillräcklig stimulans och återhämtning under arbetsdagen. Om jag fick bestämma skulle alla som riskerar att skadas eller blir sjuka på grund av jobbet få en bra arbetsmiljö, som inte bara minskar riskerna, utan till och med har potential att förbättra hälsan.

Publicerad 2021