ny-arbets--och-miljomedicinwebben

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vårt bloggteam

Charlotte Wåhlin

Biträdande professor, ergonom, leg fysioterapeut

Charlotte Wåhlin har sedan många år ett erkänt stort intresse för kommunikation och är lite av bloggens mamma. Hennes specialområden är ergonomi, arbetsskador, arbetshälsa och fysisk aktivitet. Hon har arbetat som ergonom på Arbets- och miljömedicin sedan 2014 och tillsammans med övriga teamet utreder hon om våra patienters ohälsa orsakats av faktorer i deras arbetsmiljö.

"Jag fokuserar på hur fysiska och mentala arbetsbelastningar, skadliga lyft och ensidiga arbetsställningar kan orsaka skador och besvär”.

Charlotte träffar patienter på kliniken men gör även arbetsplatsbesök för att analysera arbetsmiljön och arbetsmoment. Innan hon kom till Arbets- och miljömedicin har Charlotte Wåhlin arbetat som ergonom och arbetsmiljökonsult inom företagshälsovården och medverkat i flera rehabiliteringsprojekt. Hennes intresse för verksamhetsnära forskning innebär att hon är involverad i flera forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och utvärdera olika typer av insatser på arbetsplatsen.

Utbildning: Sjukgymnastexamen, 1987, magisterexamen, 2000, Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer 2009, Forskarutbildning, medicine doktorsexamen vid Linköpings Universitet 2012, Docent och adjungerad universitetslektor vid Linköpings Universitet sedan 2020.

Forskningsområde: Arbetslivsinriktad rehabilitering, återgång till arbete, arbetsplatsåtgärder exempelvis ergonomi, personalsäkerhet, stressprevention. Forskningsledare för projektet Patient and Workers Safety Study (PAWSS).
Engagemang: Forskningssamverkan med Linköpings Universitet, Hälsohögskolan, region Jönköpings län, region Skåne samt Karolinska Institutet, enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Tidigare erfarenhet: Arbetat inom primär- och företagshälsovård i 25 år- Mångårig erfarenhet av ergonomisk utredning och genomförandet av arbetsmiljöåtgärder. Särskilt intresse för kunskapsspridning och samverkan.

Ingela Helmfrid

Biolog, områdesansvarig för miljömedicin, medicine doktor

Ingela Helmfrid har ett starkt engagemang för miljömedicin och vill gärna sprida kunskap om kemiska och fysikaliska miljöfaktorer och hur de kan påverka människors hälsa.

”I första hand skriver jag om aktuella miljömedicinska frågor som dyker upp hos oss, exempelvis risker med att bo i förorenade områden eller om kemikalier i vår vardagsmiljö”.

Ingela har arbetat på Arbets- och miljömedicin sedan år 2002. En stor del av arbetstiden går till undervisning, handledning av studenter och rådgivning kring förorenad mark. I hennes tjänst ingår också att besvara remisser från myndigheter, utföra miljömedicinska bedömningar, riskbedömning och riskkommunikation. Ingela arbetar också med frågor kring läkemedel och miljö samt miljögifter i vatten och livsmedel.

Utbildning: Magisterexamen i biologi inriktning ekologi, ekotoxikologi 1997-2001, Linköpings Universitet. Påbyggnadskurser i miljömedicin, toxikologi, hälsoriskbedömning, Karolinska Institutet. Medicine doktor 2019, Linköpings Universitet.

Forskningsområde: Exponering för olika metaller och organiska miljöföroreningar via livsmedel och risken för att utveckla cancer eller hjärt- och kärlsjukdom. Bland annat studerar vi samband mellan konsumtion av insjöfisk och exponering för poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i blod.

Engagemang: Forskningssamverkan med Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket och Örebro Universitet. Engagemang i Naturvårdsverkets Hälsorelaterad Miljöövervakning, HÄMI, Livsmedelsverkets koststudier både i arbetsgrupp och referensgrupp. Har uppdrag i nätverk för kursplanering för miljömedicinska kurser. Engagemang i nätverk för utveckling av Regionala Miljöhälsorapporter samt nationellt nätverk för att förbättra miljömedicinska bedömningar och utredningar.

Tidigare erfarenhet: En vårdutbildning i botten och mångårig erfarenhet av arbete inom sjukvården.

Bengt Ståhlbom

Yrkes- och miljöhygieniker, medicine doktor

Bengt Ståhlbom har lång erfarenhet både av sitt yrke och av Arbets- och miljömedicin i Linköping. Han anställdes på Arbets- och miljömedicin 1988 och har varit verksamhetschef i 23 år. 2022 slutade han som chef för att istället ägna sig helhjärtat åt våra patienter i sin roll som yrkeshygieniker.

”Det innebär att jag utreder vilka kemiska och fysikaliska exponeringar våra patienter utsätts för. Det kan handla om vibrationsskador eller patienter som vistas i osunda lokaler”.

Bengt Ståhlbom är intresserad av hur de kemiska och fysikaliska aspekterna av miljön påverkar vår hälsa. Som pappa till bloggen är hans intresse för kunskapsspridning och kommunikation väl dokumenterad.

Utbildning: Ämneslärare i kemi och biologi, Linköpings Universitet, 1981. Yrkeshygienikerutbildning, Lunds Universitet, 1988. Medicine licentiat, Lunds Universitet, 1991. Medicine doktor, Linköpings Universitet, 1998.

Forskningsområde: Yrkeshygien, härdplaster, kammarexponeringar, luftvägar, toxikokinetik.

Engagemang och tidigare erfarenhet: Svensk representant Internationella Yrkeshygienikerorganisationen IOHA, ordförande i internationella certifieringsorganet NAR, styrelsemedlem svenska certifieringsorganet SYMC. Arbetade några år i Ecuador i ett SIDA-projekt.

Stefan Ljunggren

Yrkes- och miljöhygieniker, medicine doktor

Stefan Ljunggren har en bakgrund inom forskning och står med en fot i vardera arbetsmiljö och utemiljö.

”Jag vill hjälpa till att sprida aktuell forskning inom dessa områden. Det handlar om både fysikaliska, kemiska och i vissa fall även biologiska exponeringar som arbetstagare och även en befolkning kan utsättas för”.

Stefan Ljunggren anställdes vid Arbets- och miljömedicin 2014 då han fortfarande höll på med sin forskarutbildning. Efter disputationen har fokus delvis legat kvar inom miljöföroreningar och hjärt- kärlsjukdom. Men andra frågor som rör nya exponeringar inom arbetsmiljö har alltmer hamnat i Stefans fokus.
Speciellt nya tekniker som 3D-skrivare i industriell miljö, men även svetsmiljöer.

I sitt bloggande tar Stefan gärna upp nya exponeringar som kräver uppmärksamhet, eller gamla exponeringar som behöver aktualiseras igen för att inte falla i glömska.

Utbildning: Magisterexamen inom medicinsk biologi 2007 – 2011, Linköpings Universitet. Forskarutbildning, Medicine doktor, Linköpings Universitet, 2016.

Forskningsområde: Yrkeshygien, Luftvägar, miljöföroreningar och deras effekt på människor speciellt i relation till hjärt – kärlsjukdom.

Engagemang: Forskningssamverkan med Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket och Örebro Universitet. Medlem i samverkansgrupp mellan länsstyrelser, kommuner och AMM-kliniker kring hälsofrågor i Glasriket. Sitter som svensk representant i International Occupational Hygiene Association (IOHA).

Elisabeth Lindberg

Specialistläkare Arbets- och miljömedicin

Elisabeth Lindberg har alltid varit intresserad av orsakssamband, hur saker och ting hänger ihop och vad man kan göra annorlunda. På vilket sätt kan kemiska och fysiska exponera orsaka sjukdomar? Och i vilken mån påverkas vi av organisatoriska och sociala faktorer?

”Jag gillar att få fördjupa mig i detaljer för att sedan höja blicken och se helheten, komplexiteten. Dessutom vill jag gärna påverka. När en person drabbats av sjukdom på grund av skadlig exponering kommer sannolikt samma exponering att skada andra”.

Elisabeth Lindberg har arbetat på Arbets- och miljömedicin sedan 2009. Under sin ST-utbildning arbetade hon inom företagshälsovård och på ett flertal kliniker på Universitetssjukhuset i Linköping.

”Genom åren har jag besökt många arbetsplatser, samtalat med patienter och patienters chefer, genomfört projekt om vibrationsexponering och cytostatikaexponering, varit medförfattare på miljöhälsorapporter och föreläst om arbetsmiljö”.

Via bloggen vill Elisabeth informera om risker, belysa forskningsrön och visa på hur man kan förbättra arbetsmiljön och omgivningsmiljö.

Utbildning: Läkarprogrammet 2000 – 2006. Specialist i Arbets- och miljömedicin, 2016

Engagemang: Är styrelsemedlem i Arbetsmedicinsk och Arbets- och miljömedicinsk förening, SAMF. Ordförande i Östergötlands Företagsläkarförening. Engagerad i nationell kvalitetsgrupp inom de Arbets- och miljömedicinska klinikerna.

Sara Loftås

Skribent

Nyfikenhet och engagemang är de drivkrafter som gör att Sara Loftås efter snart 30 år i yrket som journalist och skribent fortfarande tycker att det är roligt att skildra verkligheten genom sina texter.

”Visst kan jag skriva raka nyhetstexter, men jag motiveras mer av att i en intervjusituation ge någon annan möjlighet att berätta om sitt kunskapsområde”.

Sara har arbetat på Arbets- och miljömedicin sedan 2019. Hon är redaktör för bloggen och arbetar med både interna och externa texter, samt med klarspråksarbete.

”Det är en spännande arbetsplats med stor bredd och mycket kunskap. Eftersom arbetslivet ständigt skapar nya patienter är det motiverande att skriva om vad man kan göra för att förbättra människors arbetsmiljö”, säger Sara Loftås.

Utbildning: Skapande svenska, Göteborgs Universitet, 1988- 1989, Skrivarlinjen Skurups Folkhögskola, 1989-90. Psykologi, Litteraturvetenskap och Nusvenska, Linköpings Universitet, 1990-1994. Retorik, Linköpings Universitet, 1999. Påbyggnadskurser i grävande journalistik, foto samt Klarspråksarbete på myndighet, Språkrådet, Stockholm, 2015

Tidigare erfarenhet: Mångårig erfarenhet som journalist, bland annat Dagens Industri, skribent på kommunikationsavdelning, statligt verk, 2012 – 2019. Även erfarenhet som krönikör, frilansjournalist, skribent, copywriter, talskrivare, manusförfattare, medförfattare i storytellingprojekt, klarspråksambassadör.

Senast uppdaterad

Läs alla inlägg

Tipsa oss!

Kommentera gärna våra inlägg och glöm inte att tipsa oss – vi skriver gärna om andras forskningsprojekt, metoder och erfarenheter när det gäller arbetsmiljö och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping är en del av Region Östergötland. Vårt befolkningsuppdrag gäller Östergötland-, Jönköping- och Kalmar län.

Kontakt: amm@regionostergotland.se