arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmedicin

Inom området arbetsmedicin arbetar vi med att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö. Sambandet mellan olika sjukdomsyttringar och arbetsmiljön utreds.

Patienter utreds av läkare, yrkeshygieniker, ergonom eller psykolog beroende på typ av utredning. Vid behov genomförs ytterligare medicinska utredningar som till exempel lungfunktions-tester eller allergiutredning, och i sådana fall remitteras patienten till en specialistläkare på Universitetssjukhuset i Linköping eller hemorten.

Efter genomförd utredning informeras såväl patienten som inremitterande person genom ett utförligt skriftligt svar om resultaten. Vi besöker också patientens arbetsplats om det behövs för att bedöma exponeringsförhållanden och för att ge råd om hur man kan förbättra arbetsmiljön. En uppföljning visar att vid cirka 40 procent av arbetsplatserna vidtog arbetsgivaren arbetsmiljöförbättrande åtgärder efter patientens besök hos Arbets- och miljömedicin.

Arbets- och miljömedicin utreder och ger information till patienter med sjukdomar/besvär som misstänks bero på kemiska, fysikaliska, ergonomiska eller psykosociala faktorer i arbetet eller omgivningsmiljön. AMM förebygger därigenom också ytterligare fall av arbetsmiljörelaterad sjuklighet i arbetslivet genom information till andra arbetstagare. Vi ger råd om rehabilitering/omplacering. Våra utredningssvar ligger ofta som underlag för den vidare försäkringsmässiga bedömningen.