arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Miljömedicinsk bedömning

De flesta bedömningar innebär granskning av miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, eller rapporter med avseende på miljö och hälsa. Det kan även gälla handlingsplaner, exempelvis inom miljömålsarbete och miljöprogram. Vi fokuserar på samband mellan miljöfaktorer och människors hälsa.

Remisser skickas till vår funktionsbrevlåda:

Miljomedicin@regionostergotland.se

Angående remissärenden, av miljömedicinsk karaktär, som skickas
från kommuner och länsstyrelser till Arbets- och miljömedicin
(AMM) för bedömning.

Följande skickas till AMM:

 • Samrådsunderlag
 • MKBn med tillhörande underlag (sprid
  ningsberäkningar, bullerkartor etc.)
 • bilagor

Vi värderar om:

 • Förändring av verksamheten eller nyprojektering kräver en
  miljömedicinsk bedömning i MKBn.
 • Den sökande har beaktat människors hälsa i MKBn.
 • Underlaget räcker till för en fullgod miljömedicinsk bedömning.
 • Den sökande har gjort riktiga bedömningar och slutsatser.

Vårt remissvar innehåller:

 • En bedömning av MKB-underlaget.
 • Motivering till bedömningen.
 • Rekommenderade kompletteringar om underlaget inte är
  tillfredställande.
 • Eventuella rättelser om MKB-underlaget innehåller felaktig
  bedömning av människors exponering och hälsa.

Vi utför även:

 • Miljömedicinska bedömningar på konsultuppdrag av
  länsstyrelsen, kommunen eller projektör om vi ej tidigare varit
  inblandade i ärendet. Tjänsten arvoderas enligt offert för
  uppdraget.

Vi utför inte:

 • Kostnadsfria miljömedicinska bedömningar till projektörerna
  via länsstyrelsen eller kommunen.
 • Remissvar på av oss utförda miljömedicinska bedömningar –
  remisserna skickas istället till annan Arbets- och
  miljömedicinsk klinik.

Kontakt

Porträtt av Ingela Helmfrid
Ingela HelmfridBiolog, projektledareArbets- och miljömedicin
Helen KarlssonMiljökemist, bitr professorArbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping